Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit versterking voorschoolse educatie

Reactie

Naam SkippyPePijN (JM Buthker-Pleunes)
Plaats Pijnacker
Datum 21 maart 2019

Vraag1

Wat vindt u van de flexibele wijze waarop de urenuitbreiding van het aanbod voorschoolse educatie is uitgewerkt?
Voor een zo effectief mogelijke voorschoolse educatie zijn o.a. een aantal zaken van belang:
- Geen segregatie
- Zo vroeg mogelijke start
- Niet te veel uur per dagdeel.
Waarom dan de harde eis om het aanbod van 960 uur in de periode tussen 2,5 -4 jaar? Hierdoor worden de dagdelen langer. Bij langere dagdelen wordt de effectiviteit van het aanbod lager. Daarnaast moeten reguliere ouders meer uren gaan afnemen en mogelijk afhaken waardoor segregatie gaat ontstaan.

Vraag2

Wat vindt u van de wijze waarop de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker in de voorschoolse educatie is uitgewerkt?
Vanuit de Wet IKK worden er reeds pedagogisch beleidsmedewerkers en pedagogisch coaches ingezet. De voorgenomen maatregel lijkt een verdubbeling van reeds bestaande inzet. Een duidelijke uitleg over de inzet en de verhouding tot de Wet IKK is van belang. Flexibiliteit van de inzet is wenselijk.
De beoogde norm is vrij fors. De kosten hiervan drukken direct op de kostprijsberekening c.q. tarieven van de peuteropvang. De financiële onderbouwing van de maatregel is niet kostendekkend. Gezien het feit dat veel groepen niet alleen uit doelgroepkinderen bestaat, is de kans aanwezig dat een deel van de kinderen, i.v.m. stijging van de kosten, geen peuteropvang meer gaat afnemen. Dit laatste zal segregatie als gevolg hebben.

Vraag3

Wat vindt u van de wijze waarop het overgangsrecht is uitgewerkt?
Het is praktisch en pedagogisch niet wenselijk om 2 scenario’s (oude en nieuwe wetgeving) naast elkaar uit te voeren. Wij pleiten daarom voor een financiële overgangsregeling voor de huidige kinderen.

Vraag4

Heeft u nog andere opmerkingen?
De aannames in het besluit zijn te rooskleurig. De consequenties voor organisatie, personeel, ouders en financiën zijn groot. Het gekozen tijdspad is kort. De organisaties moet veel uitwerken en waarborgen. De administratieve lastendruk wordt onderbelicht. Daarnaast kampt de branche met een groot arbeidstekort hetgeen een groot risico is voor de haalbaarheid van de beoogde uitbreiding. De uitval i.v.m. een hogere bijdrage voor ouders wordt niet voldoende uitgewerkt.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht