Amvb volgrecht

In dit besluit wordt bepaald dat erfgenamen van de maker van een kunstwerk tot 1 januari 2012 geen vergoeding krijgen op basis van het volgrecht. Het volgrecht is het recht van de maker om bij iedere verkoop van een origineel van een kunstwerk waarbij een professionele kunsthandelaar is betrokken, een vergoeding te ontvangen. De uitzondering voor erfgenamen geldt nu tot 1 januari 2010 en wordt in dit besluit verlengd tot 2012.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 26-08-2009
Einddatum consultatie 15-09-2009
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De uitzondering voor erfgenamen op een volgrechtvergoeding wordt verlengd tot 1 januari 2012. De uitzondering is bedoeld voor landen zoals Nederland die nog geen volgrecht kenden voordat de Europese richtlijn in werking trad. Hiermee wordt de markt gelegenheid geboden om zich aan te passen aan de invoering van het volgrecht. In de amvb wordt ervoor gekozen om deze overgangsperiode met twee jaar te verlengen. Hierbij speelt een rol dat de precieze effecten van de invoering van het volgrecht nog niet duidelijk zijn. De geplande evaluatie door de Europese Commissie heeft nog niet plaatsgevonden. Hierdoor is het bijvoorbeeld nog niet duidelijk of de lasten die gepaard gaan met de uitvoering van het volgrecht opwegen tegen de voordelen voor kunstenaars. Daarnaast is van belang dat het opheffen van de uitzondering naar schatting zal leiden tot een verviervoudiging van de administratieve lasten. Juist ten tijde van de economische crisis dient voorkomen te worden dat professionele kunsthandelaars geconfronteerd worden met een omvangrijke stijging van de lasten.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Professionele kunsthandelaars, kunstenaars en erfgenamen van kunstenaars

Verwachte effecten van de regeling

Een toename van administratieve lasten voor professionele kunsthandelaars wordt door dit besluit voor de komende twee jaar voorkomen. Erfgenamen van overleden kunstenaars zullen tot 1 januari 2012 nog geen aanspraak kunnen maken op een volgrechtvergoeding.

Doel van de consultatie

Het doel van de consultatie is om belanghebbenden naar hun mening te vragen over de verlenging van de uitzondering voor erfgenamen op de volgrechtvergoeding en beter zicht te krijgen op de gevolgen voor de praktijk.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen van de regeling zijn reacties welkom.