VOG politiegegevens

In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld om een VOG te kunnen weigeren op basis van relevante politiegegevens. Dit moet mogelijk worden voor functies die een dermate hoge mate van integriteit vereisen dat de betrokkene van onbesproken gedrag moet zijn. Daartoe wordt de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens gewijzigd. Op grond van de huidige regeling kunnen politiegegevens geen zelfstandige weigeringsgrond voor een VOG vormen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 17-05-2017
Einddatum consultatie 12-07-2017
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Criminaliteit Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het weigeren van de afgifte van een VOG is onder het huidige wettelijk kader niet mogelijk als er enkel relevante politiegegevens over de betrokkene zijn. Dit kan alleen in het geval dat er ook relevante justitiële gegevens over de aanvrager van de VOG bekend zijn.
Bij de beoordeling van VOG-aanvragen van personen die een functie willen gaan vervullen waarvoor onbesproken gedrag een vereiste is, is het dringend gewenst niet tot afgifte van een VOG over te gaan wanneer er relevante politiegegevens bestaan. Dit wetsvoorstel maakt dit mogelijk voor functies die een dermate hoge mate van integriteit vereisen dat de betrokkene van onbesproken gedrag moet zijn. Bij deze functies wordt vooralsnog gedacht aan functies binnen het veiligheidsdomein zoals bij de DJI, BOA’s en het Openbaar Ministerie.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- Burgers die een functie bekleden of willen bekleden die een dermate hoge mate van integriteit vereist dat de betrokkene van onbesproken gedrag moet zijn.

- Werkgevers (vooralsnog binnen het veiligheidsdomein) die voor bepaalde functies vinden dat hun werknemers van onbesproken gedrag moeten zijn.

- Politie en de dienst Justis

Verwachte effecten van de regeling

Het wetsvoorstel maakt het mogelijk dat er voor bepaalde functies een VOG politiegegevens wordt verlangd van de werknemer. Deze werknemer dient immers van onbesproken gedrag te zijn. Voor werknemers die een dergelijke functie willen bekleden, betekent dit dat bij hun VOG aanvraag relevante politiegegevens van doorslaggevend belang zijn voor de vraag of een VOG wel of niet wordt afgegeven. Bij deze functies wordt vooralsnog gedacht aan functies binnen het veiligheidsdomein zoals bij de DJI, BOA’s en het OM

Werkgevers kunnen beargumenteerd onderbouwen waarom bepaalde functies binnen hun bedrijf of instantie in aanmerking komen voor een VOG politiegegevens. Het moet dan gaan om functies die een dermate hoge mate van integriteit vereisen dat de betrokkene van onbesproken gedrag dient te zijn.

Doel van de consultatie

De consultatie vindt plaats om burgers, bedrijven en organisaties te informeren over wetgeving in voorbereiding en om hen de gelegenheid te bieden een reactie te geven op het ontwerpvoorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Er kan worden gereageerd op het voorgestelde artikel 35a Wjsg en de memorie van toelichting daarop. De wijziging in artikel 36 Wjsg betreft het herstel van een omissie.

Meer informatie