VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

In deze consultatie worden de conceptwetsvoorstellen voorgelegd die nodig zijn om het VN-verdrag inzake rechten van personen met een handicap (hierna: het verdrag) te kunnen ratificeren. Het gaat hier om een conceptwetsvoorstel tot goedkeuring van het verdrag en een conceptwetsvoorstel tot uitvoering van het verdrag.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 09-07-2013
Einddatum consultatie 16-08-2013
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Financiën, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ministerie van Buitenlandse Zaken
Onderwerpen Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen Ziekte en arbeidsongeschiktheid Toerisme Recreatie Sport Organisatie en beleid Basisonderwijs Beroepsonderwijs Hoger onderwijs Voortgezet onderwijs Ruimtelijke ordening Organisatie en beleid Arbeidsvoorwaarden

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Met de ratificatie van het verdrag wordt beoogd een belangrijke bijdrage te leveren aan het realiseren van de inclusieve samenleving, dat wil zeggen een samenleving waarin personen met een handicap zo veel mogelijk kunnen participeren.

Het doel van het verdrag is het volledig genot door alle personen met een handicap van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden op voet van gelijkheid te bevorderen, beschermen en waarborgen, en ook de eerbiediging van hun inherente waardigheid te bevorderen.
Nederland heeft samen met veel andere landen op 30 maart 2007 het verdrag ondertekend. Voor de binding van het Koninkrijk aan het verdrag dient het verdrag geratificeerd te worden. In het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ van oktober 2012 is afgesproken: “Nederland zal het Verdrag van de Verenigde Naties voor de rechten van gehandicapten ratificeren, onder voorwaarde dat hieruit volgende verplichtingen geleidelijk ten uitvoer kunnen worden gebracht.”

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Personen met een beperking.

Verwachte effecten van de regeling

Verwacht wordt dat ratificatie van het verdrag leidt tot meer aandacht voor de positie van personen met een handicap en tot een verbetering van die positie. Dat de verplichting tot het treffen van een doeltreffende aanpassing, tenzij die onevenredig belastend is (artikel 2 van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte) van toepassing zal worden op het terrein goederen en diensten, zal tot gevolg hebben dat personen met een handicap op dit terrein beter kunnen deelnemen. Verder wordt verwacht dat door het vergroten van de toegankelijkheid in brede zin de participatie in de samenleving door personen met een handicap kan worden vergroot.

Doel van de consultatie

Het doel van de consultatie is iedereen de gelegenheid te geven kennis te nemen van de conceptwetsvoorstellen tot goedkeuring en tot uitvoering van het verdrag en te reageren op de onderstaande vragen (zie vraagstelling).

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Er zijn twee vragen waarop u kunt reageren. De twee vragen zien op het conceptwetsvoorstel van de wet tot goedkeuring van het verdrag.

Meer informatie