Verzamelbesluit Bjsg, Bpg en Bbb

Dit verzamelbesluit omvat een aantal wijzigingen in het Bjsg, het Bpg en Besluit beveiliging burgerluchtvaart. Het betreft, naast enkele technische wijzigingen, onder meer de verstrekking van persoonsgegevens ten behoeve van de screening van personeel, het intrekken of laten vervallen van reisdocumenten en het verstrekken van zogeheten afloopberichten aan de politie. Hierdoor zijn de verschillende instanties beter in staat hun wettelijke taken en plichten uit te voeren.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 21-03-2014
Einddatum consultatie 18-04-2014
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Defensie, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Criminaliteit Staatsveiligheid Terrorisme

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De technische wijzigingen in dit verzamelbesluit betreft het herstel van omissies in het Bjsg en het Bpg. De niet-technische wijzigingen vinden hun aanleiding in wensen vanuit de uitvoeringspraktijk. Zo wordt onder meer de juridische basis gelegd voor de informatie-uitwisseling tussen de verschillende instanties die noodzakelijk is voor het realiseren van continue screening in de burgerluchtvaart. Deze juridische basis wordt deels in het Bjsg en deels in het Besluit beveiliging burgerluchtvaart gelegd. Het betreft het registreren van bepaalde persoonsgegevens door luchthavens en de verstrekking van deze gegevens aan de uitvoeringsdiensten van het Ministerie van V&J, waardoor een continue screening mogelijk is van de personen die werkzaam zijn op bepaalde delen van een luchthaven. In het Bjsg wordt tevens een juridische grondslag gecreëerd voor de verstrekking van justitiële en strafvorderlijke gegevens aan de RSJ, de hulpofficier van justitie van een bijzondere opsporingsdienst, de politie en de president van DNB. Deze instanties zijn door de verstrekking van deze gegevens beter in staat om hun wettelijke taken uit te voeren.
In het Bpg wordt de verstrekking van politiegegevens aan onder meer slachtofferorganisaties (SiB en Comensha) geregeld. Hierdoor zijn deze organisaties beter in staat de belangen van slachtoffers te behartigen. Ook wordt een basis gecreëerd voor de verstrekking van politiegegevens aan de Minister van V&J en de Minister van BZK voor de weigering of vervallenverklaring van reisdocumenten. Daarnaast wordt de verstrekking van politiegegevens aan douaneambtenaren mogelijk gemaakt, ter inschatting van veiligheidsrisico's. Tot slot wordt geregeld dat ook de zogenoemde RIECs (Regionale Informatie- en Expertisecentra) bepaalde politiegegevens kunnen ontvangen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Openbaar Ministerie, Politie, Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Bijzondere opsporingsdiensten, de uitvoeringsdiensten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie Justis en Justid, De Nederlandsche Bank, de stichting Slachtoffer in beeld, de stichting Comensha, het Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten van het Ministerie van BZK, de douane en luchthavenexploitanten

Verwachte effecten van de regeling

Door het creëren van een juridische basis voor het verstrekken van justitiele en strafvorderlijke gegevens en politiegegevens zullen de genoemde organisaties en instellingen beter in staat zijn hun wettelijke taken uit te voeren.

Doel van de consultatie

De consultatie vindt plaats om burgers, bedrijven en organisaties te informeren over wetgeving in voorbereiding en om hen de gelegenheid te bieden een reactie te geven op het ontwerpbesluit.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende nota van toelichting.

Meer informatie