Wijziging Besluit vergoedingen rechtsbijstand (verhoorbijstand)

Vanaf 1 maart 2016 geldt een tijdelijke beleidsregel over de vergoeding aan advocaten voor rechtsbijstand tijdens het politieverhoor van meerderjarige verdachten. Deze tijdelijke beleidsregel wordt geformaliseerd in het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 (Bvr). Voor rechtsbijstand tijdens politieverhoren van minderjarige verdachten was in het Bvr al een vergoeding geregeld.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 13-03-2017
Einddatum consultatie 11-04-2017
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Op grond van een uitspraak van de Hoge Raad van 22 december 2015 hebben met ingang van 1 maart 2016 ook meerderjarige verdachten recht op rechtsbijstand tijdens een politieverhoor (“verhoorbijstand”). Vooruitlopend op aanpassing van de wetgeving is sinds 1 maart 2016 voorzien in een vergoedingsregeling voor verhoorbijstand in een (naar zijn aard tijdelijke) beleidsregel van de raad voor rechtsbijstand. Deze tijdelijke beleidsregel wordt nu geformaliseerd in het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 (Bvr). Voor verhoorbijstand aan minderjarige verdachten was al eerder in het Bvr een vergoeding geregeld. De hoogte van de vergoeding wordt in het bijgevoegde concept-besluit voor meerderjarige en minderjarige verdachten gelijkgesteld. Voor advocaten heeft dit besluit geen wijzigingen tot gevolg ten opzichte van de vergoedingen die worden verleend overeenkomstig de beleidsregel, te weten 3 punten onderscheidenlijk 1,5 punt.

Daarnaast wordt met het concept-besluit een vergoeding aan advocaten geregeld voor consultatiebijstand aan kwetsbare verdachten in geval van verdenking van lichte strafbare feiten. Consultatiebijstand is het recht op consultatie van een raadsman voorafgaand aan het politieverhoor. Op grond van de wijzigingen van het Wetboek van Strafvordering inzake de positie van de raadsman per 1 maart 2017 wordt voortaan ook bij deze groep verdachten ambtshalve een advocaat aangewezen en draagt de overheid de kosten van de verleende rechtsbijstand. Met het voorliggende ontwerpbesluit wordt de hoogte van de vergoeding voor die consultatiebijstand geregeld, daarbij aansluitend bij de bestaande vergoeding voor consultatiebijstand (0,75 punt).

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Advocaten, bepaalde groepen rechtzoekenden (verdachten) en de raad voor rechtsbijstand.

Verwachte effecten van de regeling

Voor advocaten heeft dit ontwerpbesluit geen wijzigingen tot gevolg ten opzichte van de vergoedingen die sinds 1 maart 2016 worden verleend overeenkomstig de beleidsregel.

Doel van de consultatie

De consultatie vindt plaats om burgers, bedrijven en organisaties te informeren over de in voorbereiding zijnde regelgeving en hen de gelegenheid te bieden een reactie te geven op het voorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

U kunt reageren op het ontwerpbesluit en de toelichting.

Meer informatie