Vereenvoudiging belastingteruggaaf oninbare vorderingen

De consultatie betreft de vereenvoudiging van de regeling voor teruggaaf van btw en milieubelastingen voor oninbare vorderingen. Belangrijkste wijziging is dat het recht van een ondernemer op teruggaaf van de eerder voldane belasting in ieder geval ontstaat voor zover de vergoeding een jaar na opeisbaarheid nog niet is ontvangen. Als een in mindering gebrachte bedrag later alsnog (deels) wordt ontvangen, wordt de belasting opnieuw (deels) verschuldigd. Ook de procedure wordt vereenvoudigd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 12-07-2016
Einddatum consultatie 14-08-2016
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Belasting

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het doel van de voorgenomen wijzigingen in de Wet op de omzetbelasting 1968 en de Wet belastingen op milieugrondslag is, om de procedure voor teruggaaf van deze verbruiksbelastingen voor oninbare vorderingen te vereenvoudigen en de betrokken ondernemers daarover sneller zekerheid te geven. Vanuit het bedrijfsleven en met name door VNO-NCW en MKB-Nederland, de NOB en het Verbond van Verzekeraars is hiervoor aandacht gevraagd. Ook de Belastingdienst heeft aangedrongen op een vereenvoudiging van de uitvoeringslasten van de bestaande regeling.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De voorgenomen wijzigingen zijn van belang voor ondernemers in de situatie dat een afnemer de vergoeding niet (of maar deels) betaalt, terwijl de ondernemer de btw en, indien van toepassing, de leidingwaterbelasting, afvalstoffenbelasting of energiebelasting, wel op aangifte aan de Belastingdienst heeft voldaan. Ook kan de regeling van belang zijn voor ondernemers die een openstaande vordering geheel of gedeeltelijk overnemen van de oorspronkelijke ondernemer. Daarnaast is de regeling van belang voor afnemers die zo'n vordering niet (of maar deels) betalen maar de in rekening gebrachte btw wel in aftrek hebben gebracht op de eigen aangifte.

Verwachte effecten van de regeling

Door de voorgenomen wijzigingen krijgen ondernemers sneller en eenvoudiger de eerder betaalde btw en eventuele milieubelasting voor oninbare vorderingen terug. Door een overgangsregeling geldt de vereenvoudiging ook voor bij inerkingtreding al lopende vorderingen, zij het dat de nieuwe termijn van één jaar voor deze vorderingen begint te lopen op de beoogde datum van inwerkingtreding, 1 januari 2017. Hiermee wordt een budgettair effect in 2017 voorkomen. De wijziging leidt wel tot een eenmalige kasschuif in 2018.

Doel van de consultatie

Doel van de consultatie is om betrokkenen de gelegenheid te geven op de voorgenomen wijzigingen te reageren. De consultatie biedt belanghebbenden ook de mogelijkheid informatie te delen die van belang kan zijn bij de wijziging van deze regeling. Daarbij is van belang dat de Belastingdienst de voorgenomen wijzigingen nog zal toetsen op uitvoeringsaspecten. De concept-regeling zal als gevolg daarvan nog kunnen wijzigen.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Het is mogelijk op alle onderdelen van het voorstel te reageren.
Zoals hierna vermeld worden alleen reacties waarvan door de inzender is aangegeven dat deze openbaar mogen zijn gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Daarbij kan worden aangetekend dat reacties van organisaties altijd worden gepubliceerd.

Meer informatie

  • Beantwoording 7 vragen Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)