Ontwerpregeling verbod op gratis plastic draagtassen

Vanaf 1 januari 2016 gaat het verbod in op alle gratis plastic tassen, ongeacht de wanddikte. Zowel dunne- als dikkere plastic tassen mogen niet meer gratis worden meegeven aan klanten bij de aanschaf van goederen en producten (tenzij deze onder de uitzondering valt). Het betreft de uitvoering van een Europese richtlijn, waarbij Nederland naast dit verbod heeft gekozen om een brede aanpak voor draagtassen te maken waarbij wordt ingezet op preventie, hergebruik en op de juiste manier afdanken.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 09-10-2015
Einddatum consultatie 06-11-2015
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Afval

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Deze regeling is opgesteld ter uitvoering van de wijziging van de Europese Richtlijn (EU 2015/720) betreffende de vermindering van het verbruik van lichte plastic draagtassen.
Met het verbod geeft Nederland invulling aan deze Europese richtlijn om het gebruik van plastic tassen te verminderen. Het doel van de regeling is om het gebruik van plastic tassen te verminderen. Dit om duurzamer met grondstoffen om te gaan en zwerfafval te voorkomen. Het verbod op gratis plastic tassen is onderdeel van een bredere aanpak voor de reductie van het gebruik van draagtassen. Geschat is dat in Nederland tussen de 170 draagtassen per persoon per jaar worden gebruikt. Dit komt neer op tussen de 3 miljard plastic tassen per jaar.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Winkeliers/ ondernemers en consumenten.

Het verbod heeft betrekking op het gratis verstrekken van plastic draagtassen op de plaats van verkoop van goederen of producten. Een draagtas is een verpakking, met of zonder handgreep, bedoeld om (al dan niet een verzameling) producten in de hand of op de rug (rugzak) mee te vervoeren. De plaats van verkoop van goederen of producten heeft betrekking op alle toonbankinstellingen zoals winkels, horeca, benzinestations, ambulante handel en kappers, maar ook op webwinkels en postorderbedrijven.

Bij de beantwoording van de IAK-vragen wordt hier uitgebreider op ingegaan.

Verwachte effecten van de regeling

Het verbod op het gratis verstrekken van plastic tassen bij verkoop van goederen of producten zal moeten leiden tot een vermindering van het aantal gebruikte plastic tassen. Door het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) en de Raad Nederlandse Detailhandel is de pilot ‘Mag het een tasje minder zijn?’ uitgevoerd. In de pilot werd onderzocht of beprijzing van plastic draagtassen de uitgifte van het aantal draagtassen in winkels vermindert. Ook werd onderzocht of beprijzing van draagtassen samen met communicatie het gedrag van consumenten bij het winkelen beïnvloedt. De uitkomsten van deze pilot lieten zien dat tot 77% minder draagtassen werden uitgegeven.

Het verbod op gratis plastic tassen is onderdeel van een bredere aanpak voor de reductie van het gebruik van draagtassen.

Met de brancheorganisaties wordt gewerkt aan een communicatieaanpak. Deze communicatieaanpak is bedoeld om de bewustwording zowel vóór als achter de toonbank te vergroten. De boodschap zal gericht zijn op het bereiken van een zo groot mogelijk milieudrukvermindering door in te zetten op onder andere een reductie van het totale gebruikte aantal draagtassen en het zo vaak mogelijk gebruiken van een aangeschafte draagtas.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zal als toezichthouder optreden ter handhaving van deze regeling.

Doel van de consultatie

Het doel van deze consultatie is betrokkenen te informeren en consulteren over de voorgenomen ministeriële regeling over het verbod op gratis plastic tassen.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen van de ontwerpregeling wordt een reactie gevraagd.

Meer informatie