veiling frequenties DVB-T

De vergunning voor commerciële digitale ethertelevisie loopt op 31 januari 2017 af en de Minister van Economische Zaken is voornemens die vergunning via een veiling opnieuw ter beschikking te stellen aan de markt. De plannen voor de veiling zijn uitgewerkt en worden nu aan de markt voorgelegd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 12-02-2016
Einddatum consultatie 24-03-2016
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen ICT Economie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De vergunning voor commerciële digitale ethertelevisie loopt op 31 januari 2017 af. Het ministerie van Economische Zaken, dat verantwoordelijk is voor de verdeling van het spectrum, is voornemens de betreffende frequenties te veilen. Ter uitvoering daarvan zullen het bekendmakingsbesluit, de aanvraagregeling en een wijziging van het Nationaal Frequentieplan (NFP) worden vastgesteld.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Huidige DVB-T vergunninghouders, omroepen, exploitanten van omroepzendernetwerken en andere infrastructuurbeheerders voor televisie-, radio- en andere multimediadiensten, aanbieders van televisie-, radio- en andere multimediadiensten, contentaanbieders, aanbieders en gebruikers van draadloze microfoon- en reportageverbindingen, industrie en fabrikanten van consumentenapparatuur, consumenten en gebruikers

Verwachte effecten van de regeling

Het ontwerp-bekendmakingsbesluit bepaalt dat de vergunning via de procedure van veiling wordt verdeeld en stelt tevens de vergunning, met de rechten en plichten van de toekomstige vergunninghouder, vast.
De ontwerp-aanvraagregeling stelt regels omtrent de aanvraag- en veilingprocedure.
De wijziging van het NFP maakt de bestemming van het betreffende spectrum, die thans nog refereert aan een specifieke technische standaard, technologieneutraal, waardoor overgestapt kan worden naar de efficiëntere techniek DVB-T2.

Doel van de consultatie

Het ministerie hecht aan de zienswijzen van partijen op de ontwerp-stukken ter voorbereiding op de vaststelling daarvan, in aanloop naar de veiling en de vergunningverlening. Daarom worden de ontwerpen ter inzage gelegd om eenieder de gelegenheid te bieden opmerkingen, reacties, e.d. in te dienen tijdens de consultatieperiode.

Het bekendmakingsbesluit en de wijziging van het NFP worden voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Het ontwerp-bekendmakingsbesluit, de ontwerp-aanvraagregeling en de ontwerp-wijziging van het NFP zijn in één document samengebracht ("verzamel consultatieversies dvb-t").

Er kan gereageerd worden op alle onderdelen van de verschillende ontwerpen, inclusief alle toelichtingen en bijlagen.

Voor de productie van deze ontwerpen heeft het ministerie onder meer twee externe adviezen gebruikt. Deze twee adviezen zijn ter informatie en kunnen worden geraadpleegd. De adviezen zelf worden niet geconsulteeerd.

Indien uw reactie vertrouwelijke onderdelen bevat, kunt u er ook voor kiezen om uw reactie te splitsen in een openbare reactie en een vertrouwelijke reactie.

Meer informatie