Regeling aanvraag veiligheidscertificaat en eisen veiligheidsbeheersysteem hoofdspoorwegen

Momenteel bereidt het ministerie van Infrastructuur en Milieu onderhavige regeling voor. De Spoorwegveiligheidsrichtlijn (nr. 2004/49/EG) bevat de eis dat spoorwegondernemingen die op het Trans-Europese Transport Netwerk goederen of personen vervoeren, over een veiligheidscertificaat beschikken. Voorts moet een spoorwegonderneming die wordt vrijgesteld van de verplichting om een veiligheidscertificaat te hebben, een veiligheidsbeheersysteem toepassen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 25-03-2016
Einddatum consultatie 22-04-2016
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Spoor

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Doel van de regeling is om er voor te zorgen dat een spoorwegonderneming die gebruik maakt van de vrijstelling van de verplichting om over een veiligheidscertificaat te beschikken, een veiligheidsbeheersysteem toepast dat aan bepaalde regels voldoet. Met die regels moet een bepaald veiligheidsniveau zijn gewaarborgd.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Spoorwegenondernemingen.

Verwachte effecten van de regeling

De regeling bevat eisen aan het veiligheidsbeheersysteem in het geval van vrijstelling van de verplichting tot het hebben van een veiligheidscertificaat. De spoorwegondernemingen die gebruik kunnen maken van die vrijstelling moeten op dit moment nog over een veiligheidscertificaat beschikken en daartoe ook een veiligheidsbeheersysteem toepassen dat moet voldoen aan bepaalde stringente EU-regelgeving.

Doel van de consultatie

De consultatie vindt plaats om belangstellenden te informeren en hen de gelegenheid te bieden een reactie te geven op de ontwerp regeling.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Belangstellenden kunnen bij hun reactie de gehele ontwerpregeling en de nota van toelichting betrekken. Uw reactie kunt u tot en met 22 april 2016 indienen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zal uw opmerkingen zorgvuldig bekijken en trachten hiermee waar mogelijk de regelgeving te verbeteren.

Meer informatie