URM wijziging dierlijke forfaits 2017

Een ontwerpwijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet in verband met aanpassing dierlijke forfaits

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 09-11-2016
Einddatum consultatie 21-12-2016
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Dieren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De forfaits voor schapen en geiten worden geactualiseerd. Ook worden de rundveeforfaits bijgesteld op basis van de laatste inzichten en wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om onvolkomenheden te herstellen en enkele omschrijvingen te verhelderen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Landbouwondernemers met schapen, geiten, pluimvee, paarden, pony's, ganzen

Verwachte effecten van de regeling

Met de wijzigingen in bijlage D betreffende excretieforfaits en de aanpassing in diercategorieën verandert de regeldruk voor de houders van de dieren niet. Uit deze wijzigingen vloeien geen extra informatieverplichtingen voor ondernemers voort.

Er kan sprake zijn van zogenaamde overige bedrijfseffecten omdat de betere aansluiting van de forfaitaire waarden op de praktijk kan leiden tot een andere hoeveelheid mest die verwerkt, of buiten het eigen bedrijf geplaatst moet worden, hetgeen leidt tot een afname of toename van de bedrijfskosten afhankelijk van of het forfait naar boven of beneden wordt bijgesteld.
In het geval van de vleesrundveehouderij en de pluimveehouderij is er door de sector zelf gevraagd om een spoedige aanpassing van de forfaits conform het advies van de CDM, omdat de nieuwe forfaits beter aansluiten op de praktijk.
Voor de biologische geitenhouderij heeft de sector zelf gevraagd om specifieke fosfaatforfaits, omdat deze beduidend lager zijn voor bedrijven waar geiten op de reguliere wijze worden gehouden. Hierdoor hoeft minder mest te worden afgevoerd op basis van fosfaat.

Doel van de consultatie

Het mogelijk maken om op de voorgenomen wijziging van de Uitvoeringsregling Meststoffenwet te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Er kan reactie gegeven worden op de voorgestelde wijzigingen.

Meer informatie