Wijziging Uitvoeringsregeling Meststoffenwet ivm invoering equivalente maatregelen

Inwinnen zienswijzen ten aanzien van voorgenomen wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet in verband met het mogelijk maken van een verhoging van de fosfaatgebruiksnorm of stikstofgebruiksnorm bij het treffen van de equivalente maatregelen ‘gewasopbrengstafhankelijke gebruiksnormen’, ‘vervanging drijfmest’ en ‘rijenbemesting in mais’.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 31-03-2016
Einddatum consultatie 13-05-2016
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Planten Water

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De ontwerpwijziging maakt een verhoging van de fosfaatgebruiksnorm of stikstofgebruiksnorm mogelijk indien een landbouwer ervoor kiest één van de volgende zogenaamde ‘equivalente maatregelen’ op bouwland te treffen: ‘gewasopbrengstafhankelijke stikstof- en fosfaatgebruiksnormen’, ‘hogere stikstofgebruiksnorm bij vervanging dierlijke mest door kalkammonsalpeter (KAS), chilisalpeter, kalksalpeter, stikstofmagnesium of mineralenconcentraat’ en ‘hogere stikstofgebruiksnorm bij rijenbemesting in mais op zand en lössgronden’.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- landbouwers
- loonwerkers
- accountants

Verwachte effecten van de regeling

- positief bedrijfseffect voor landbouwers als gevolg van hogere gewasopbrengsten als gevolg van verhoging van de stikstofgebruiksnorm bij toepassing van een of meerdere van de maatregelen rijenbemesting in mais, vervanging drijfmest of opbrengstafhankelijke stikstofnorm, indien voldaan wordt aan de voorwaarden voor gebruik van de betreffende maatregelen;
- positief bedrijfseffect voor landbouwers als gevolg van hogere gewasopbrengsten als gevolg van verhoging fosfaatgebruiksnorm bij toepassing van de maatregel opbrengstafhankelijke fosfaatgebruiksnormen op landbouwpercelen met fosfaattoestand ‘laag’, indien voldaan wordt aan de voorwaarden voor gebruik van deze maatregel;
- negatief bedrijfseffect voor landbouwers door hogere regeldruk bij toepassing van een of meerdere van deze maatregelen;
- loonwerkers kunnen extra lasten krijgen door eisen aan de te gebruiken rijenbemestingsapparatuur (aanwezigheid GPS);
- voor accountants betekent de maatregel ‘gewasopbrengstafhankelijke gebruiksnormen’ dat zij ook zullen moeten controleren of door de landbouwer opgegeven afgeleverde gewassen overeenkomen met de gegevens in de boekhouding van de landbouwer;
- het milieueffect van de maatregelen is naar verwachting neutraal.

Doel van de consultatie

Inwinnen zienswijzen ten aanzien van de voorgenomen wijziging.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Alle onderdelen.

Meer informatie