Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) (Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 09-12-2016
Einddatum consultatie 20-01-2017
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Bestuursrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: Uitvoeringswet) strekt tot uitvoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: de verordening) en intrekking van de Wet bescherming persoonsgegevens. Doel van de verordening is verdergaande harmonisatie van privacyregelgeving, bescherming van persoonsgegevens en bevordering van vrij verkeer van gegevens binnen de Unie.
Een groot deel van de materiele bepalingen van de verordening inzake de verwerking van persoonsgegevens werkt rechtstreeks en behoeft geen omzetting. De bepalingen van de verordening inzake onder meer de beginselen voor de verwerking van persoonsgegevens, de rechtsgrondslagen voor verwerking en verdere verwerking,en de verwerking van bijzondere persoonsgegevens zullen in de plaats treden van de Wbp en rechtstreeks gelden. Deze normen hoeven niet te worden opgenomen in de Uitvoeringswet.
Op tal van punten vereist de verordening nadere regeling bij nationale wetgeving of maakt die mogelijk. Nationaal recht is in hoofdlijnen noodzakelijk voor:
1. Het uitvoeren van de bepalingen inzake de nationale toezichthouder, de Autoriteit persoonsgegevens; en
2. Het invullen van de ruimte die de verordening biedt om bij nationaal recht nadere invulling te geven aan de bepalingen van de verordening
(bijvoorbeeld de specifieke nationale regelgeving met betrekking tot genetische gegevens, specifieke uitzonderingen voor wetenschappelijk onderzoek, of de beperkingen op grond van artikel 23 van de verordening).
Bij implementatie van Europese regelgeving geldt over het algemeen het uitgangspunt beleidsneutraliteit. Dit houdt in dat het bestaande recht wordt gehandhaafd, tenzij dit in het licht van de verordening niet mogelijk is.


Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Iedere burger kan door de Uitvoeringswet worden geraakt.
Een tweede doelgroep zijn verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers van persoonsgegevens bij de (overheids)organisaties en het bedrijfsleven.
Voorts wordt de Autoriteit Persoonsgegevens door deze wet geraakt.

NB. Deze regeling ziet niet op de doorgifte van verhuisbewegingen aan de SILA.

Verwachte effecten van de regeling

Het wetsvoorstel strekt tot uitvoering van de verordening en beoogt daarnaast geen zelfstandige effecten. Het met de verordening beoogde effect is verdergaande harmonisatie van privacyregelgeving, bescherming van persoonsgegevens en bevordering van vrij verkeer van gegevens binnen de Unie.

Doel van de consultatie

Doel van de consultatie is burgers, bedrijven en instellingen te informeren over de voorbereiding van de Uitvoeringswet en hen gelegenheid te bieden om op het wetsvoorstel te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

U kunt reageren op het wetsvoorstel en de toelichting.