Wet transparant toezicht financiële markten

Concept wetsvoorstel transparant toezicht financiële markten

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 20-06-2016
Einddatum consultatie 14-08-2016
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het concept wetsvoorstel beoogt een transparanter toezicht op financiële markten mogelijk te maken door een viertal wijzigingen van Afdeling 1.5.2 van de Wet op het financieel toezicht:

1. Een uitbreiding van de mogelijkheden van de toezichthouders om een openbare waarschuwing uit te vaardigen.
2. Een bevoegdheid voor AFM en DNB om namen van afzonderlijke instellingen te noemen wanneer zij resultaten van themaonderzoeken naar de mate van naleving en risico's voor de naleving, bekend maken.
3. Een mogelijkheid voor de toezichthouders om te kunnen reageren op mededelingen van instellingen over het toezicht.
4. Een grondslag voor DNB om bij amvb aan te wijzen kerncijfers van banken te publiceren.

Het voornemen bestaat om de bevoegdheden 2 en 3 ook in de Wet toezicht accountantsorganisaties, de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling op te nemen, voor zover deze daar nog niet in zijn opgenomen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank en financiële instellingen (o.a. banken, verzekeraars, pensioenfondsen, beleggingsinstellingen, effectenmarkten, accountantsorganisaties) die aan het toezicht op grond van de Wet op het financieel toezicht, de Wet toezicht accountantsorganisaties, de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling zijn onderworpen en hun crediteuren en cliënten.

Verwachte effecten van de regeling

Het concept wetsvoorstel geeft de toezichthouders nieuwe bevoegdheden tot publicatie van informatie. Hierdoor wordt het toezicht transparanter. Deze nieuwe bevoegdheden sluiten aan bij bestaande praktijken. De bevoegdheden zullen worden toegepast op reeds bij de toezichthouder aanwezige informatie zodat het gebruik van die nieuwe bevoegdheden niet tot nieuwe kosten zal leiden.

Doel van de consultatie

1. De doelgroepen en andere belangstellenden informeren over het concept wetsvoorstel;
2. Het verzamelen van reacties over de voorgestelde wijzigingen voor een transparanter toezicht op financiële markten.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

U kunt op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting reageren.

Meer informatie