Toezichtkader samenwerkingsverbanden passend onderwijs

De inspectie gaat na of het conceptkader naar aanleiding van de reacties aanpassing behoeft en zet een verslag van de reacties die zijn ontvangen op haar website.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 29-03-2013
Einddatum consultatie 26-04-2013
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Overige vormen van onderwijs Voortgezet onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De Wet Passend onderwijs is in november 2012 gepubliceerd in het Staatsblad. Hierdoor zal per 1 augustus 2014 het nieuwe stelsel van de ondersteuning aan leerlingen in het funderend onderwijs, in het (voortgezet) speciaal onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs (gefaseerd) in werking treden. In regionale samenwerkingsverbanden gaan scholen samenwerken om een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen te organiseren, zodanig dat alle leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen. De samenwerkingsverbanden zullen meer gaan samenwerken met andere jeugdzorgaanbieders in de regio.
De Inspectie van het Onderwijs zal toezicht houden op de uitvoering van de wet door zowel de scholen als de samenwerkingsverbanden. Voor het toezicht op de samenwerkingsverbanden is inmiddels een integraal toezichtkader ontwikkeld dat - in samenhang - zowel het kwaliteitstoezicht, het nalevingstoezicht als het financieel toezicht omvat. Het toezichtkader beschrijft de werkwijze die de inspectie bij haar toezicht op de samenwerkingsverbanden gebruikt. Daarnaast maakt het waarderingskader deel uit van het toezichtkader. Dit waarderingskader bevat de kwaliteitsaspecten en indicatoren waarop de inspectie een samenwerkingsverband beoordeelt.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- bevoegde gezagsorganen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, in het voortgezet onderwijs en in het (voortgezet) speciaal onderwijs;
- samenwerkingsverbanden passend onderwijs;
- leraren in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, in het voortgezet onderwijs en in het (voortgezet) speciaal onderwijs;
- ouders van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs en in het (voortgezet) speciaal onderwijs;
- een afgeleide betrokkenheid hebben gemeenten en andere instellingen die een functie hebben in de jeugdzorg.

Verwachte effecten van de regeling

Het verwachte effect is dat de doelgroepen duidelijkheid krijgen over de inrichting van het toezicht van de inspectie op de samenwerkingsverbanden passend onderwijs.
Het toezichtkader geeft duidelijkheid over:
-de vormen van toezicht,
- de kwaliteitsaspecten en de onderliggende kwaliteitsindicatoren;
- de wettelijke voorschriften waarop de inspectie de eerste jaren in het bijzonder zal toezien;
- de risicogestuurde werkwijze;
- en het tijdpad van invoering van het toezicht, te beginnen met simulaties van een kwaliteitsonderzoek na 1 augustus 2013.

Doel van de consultatie

De samenwerkingsverbanden passend onderwijs in het funderend onderwijs geven uitvoering aan een deel van de Wet Passend onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de uitoefening van de taken van het samenwerkingsverband. De inspectie streeft naar een open benadering van de ontwikkeling van het toezicht, met behoud van haar specifieke positie als toezichthouder. De inspectie acht het van groot belang om belanghebbende partijen - bij de ontwikkeling te betrekken. Hiermee beoogt zij de kwaliteit te verhogen en het draagvlak voor het toezicht te vergroten.
Deze consultatie heeft daarom als doel om aan de schoolbesturen en de samenwerkingsverbanden in een vroeg stadium inzicht te bieden in het voorgenomen toezichtkader en om reacties op dit kader te ontvangen. Tot de belanghebbenden behoren ten minste: ouders, deelnemende schoolbesturen, medezeggenschapsorganen, gemeente(n), jeugdzorginstellingen. Aan hen allemaal vraagt de inspectie om reacties op dit toezichtkader.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Er is op alle onderdelen van dit toezichtkader een reactie mogelijk

Meer informatie