Wet tijdelijke huur

De voorgestelde regeling voorziet in een uitbreiding van de mogelijkheden tot tijdelijke huur.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 09-10-2014
Einddatum consultatie 06-11-2014
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Huren en verhuren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Een uitbreiding van de mogelijkheden om tijdelijke huurcontracten aan te gaan om de doorstroming op de markt van huurwoningen te bevorderen. Daartoe worden in titel 7.4 Burgerlijk Wetboek de volgende wijzigingen voorgesteld: uitbreiding van de opzeggingsgrond “dringend nodig hebben voor eigen gebruik” (artikel 7:274 lid 1 onder c jo lid 3 BW) voor specifieke doelgroepen: jongeren, promovendi, grote gezinnen, aangewezen personen; verruiming van de bepaling dat de verhuurder ontruiming kan bedingen na afloop van een overeengekomen termijn, omdat hijzelf of de vorige huurder de woning (weer) wil betrekken, zo dat meerdere tussenhuren mogelijk worden; en invoering van een huur voor een termijn van 2 jaar of korter in navolging van een vergelijkbare bepaling in de regeling van de huur van bedrijfsruimte (artikel 7:301 lid 2 BW). Na afloop van de termijn van 2 jaar of korter eindigt de huur zonder opzegging.
Voorts wordt de Leegstandwet uitgebreid met de mogelijkheid om met een vergunning van de gemeente te koop staande huurwoningen tijdelijk te verhuren naast de reeds bestaande mogelijkheid voor leegstaande gebouwen, te koop staande koopwoningen en huurwoningen in afwachting van sloop of renovatie.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Huurders en verhuurders.

Verwachte effecten van de regeling

Bevordering doorstroming op de markt van huurwoningen. Problemen oplossen met huidige vormen van tijdelijke verhuur en uitbreiding mogelijkheden voor tijdelijke verhuur. Vanuit verschillende belangenorganisaties wordt aangedrongen op maatregelen die de mogelijkheden van tijdelijk verhuren verruimen en om de bestaande vormen van tijdelijke verhuur te verduidelijken/verbeteren.

Doel van de consultatie

Het verzamelen van reacties over de inhoud van het voorstel. De reacties worden betrokken bij de afwegingen over de definitieve regeling.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Er is een reactie mogelijk op het hele voorstel. Indien van toepassing: welk onderdeel van het wetsvoorstel levert volgens u problemen op, waarom precies en wat zijn uw suggesties voor verbetering.

Meer informatie