Wet verwerking persoonsgegevens coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Lelystad
Datum 30 juni 2021

Vraag1

Wilt u reageren op het voorstel? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een tekst te typen of door een document te downloaden.
Dit wetsvoorstel is veel te verstrekkend en onnodig. Onder de noemers "terrorismebestreiding" en "kinderpronografie" worden te vaak onderbuikgevoelens opgewekt om vrijheden en privacy in te perken. De gevolgen daarvan kunnen pas op termijn evident worden, wanneer het te laat is. Een overheid zou zich terughoudend moeten opstellen en efficiënter moeten omgaan met de reeds beschikbare opsporingsmiddelen die mijns inziens al meer dan voldoende zijn om adequaat aan terrorismebestrijding te doen. Dit wetsvoorstel mist alle proporties. Ik hoop van harte dat er een serieuze kosten/baten analyse gemaakt wordt, niet alleen voor dit wetsvoorstel maar voor alle wetsvoorstellen in de toekomst, waarbij de impact op de vrije levenssfeer van de burger correct wordt meegewogen en waarbij rekening gehouden wordt met een toekomstbeeld waarbij we een overheid kunnen hebben die minder begaan is met het lot van een deel van de bevolking en handig gebruik kan maken van de verwerkte persoonsgegevens door een wetsvoorstel als deze voor handen zijn.

Rob Wolfram, Lelystad