Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie

Het doel van het wetsvoorstel is het creëren van een bevoegdheid voor de Minister van Economische Zaken om vanuit het perspectief van de openbare orde en nationale veiligheid ongewenste zeggenschap in een telecommunicatiepartij te verbieden.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 16-02-2017
Einddatum consultatie 30-03-2017
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Staatsveiligheid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Door de verschuivende economische machtsverhoudingen in de wereld wordt de kans groter dat overnames in de telecommunicatiesector mede worden ingegeven door geopolitieke motieven. Dit kan gevaren meebrengen zowel vanuit het perspectief van de nationale veiligheid als vanuit het perspectief van de openbare orde.
Zo is het mogelijk dat de zeggenschap vanuit politieke motieven wordt gebruikt om druk uit te kunnen oefenen op de Nederlandse overheid. Voorts is het mogelijk dat een partij die handelt op basis van geopolitieke motieven een risico vormt voor de vertrouwelijkheid van communicatie. De zeggenschap over de infrastructuur en de dienstverlening kan worden misbruikt om kennis te nemen van de inhoud van de communicatie. Waar dit vertrouwelijke informatie van de Staat betreft raakt dit de nationale veiligheid.
Tegen deze achtergrond biedt het wetsvoorstel de Minister van Economische Zaken de mogelijkheid het verwerven van overwegende zeggenschap in een telecommunicatiepartij te verbieden indien deze zeggenschap leidt tot relevante invloed in de telecommunicatiesector en hierdoor de nationale veiligheid of openbare orde in gevaar kan komen. In het wetsvoorstel wordt uitgewerkt wanneer er sprake is van overwegende zeggenschap en wanneer er sprake is van relevante invloed in de telecommunicatiesector.Ook wordt bepaald wat de omstandigheden zijn op grond waarvan de minister moet beoordelen of de openbare orde of nationale veiligheid in gevaar kan komen. Het wetsvoorstel maakt het ook mogelijk om een einde te maken aan een bestaande overwegende zeggenschap in een relevante telecommunicatiepartij. Dit is echter alleen mogelijk als de feiten of omstandigheden op grond waarvan de Minister van Economische Zaken vaststelt dat de nationale veiligheid of openbare orde in gevaar kan komen zich hebben voorgedaan na verkrijging of eerst na verkrijging bekend zijn geworden bij de Minister van Economische Zaken.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Aanbieders van elektronische communicatienetwerken en diensten zoals bedoeld in de Telecommunicatiewet, alsmede aanbieders van vertrouwensdiensten en partijen die van belang zijn voor het technisch functioneren van het internet, zoals aanbieders van datacenters, aanbieders van hostingdiensten en internet exchanges.

Verwachte effecten van de regeling

Effecten voor de doelgroepen doen zich alleen voor in een situatie dat er sprake is van een verandering van zeggenschap waarbij er sprake is van een gevaar voor de openbare orde of nationale veiligheid. Naar valt aan te nemen zal in de regel van een dergelijk gevaar geen sprake zijn. In dat geval zijn er geen gevolgen voor de doelgroepen. Mocht dat echter wel het geval zijn dan kan de Minister van Economische Zaken het verwerven/het bestaan van overwegende zeggenschap verbieden.

Doel van de consultatie

Het doel van deze consultatie is tweeledig:
1. het informeren van de samenleving over het wetsvoorstel,
2. het verzamelen van reacties over de inhoud van het wetsvoorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Een reactie is mogelijk op alle onderdelen