Subsidieregeling gender- en lhbti-gelijkheid

Deze conceptregeling bevat de voorwaarden om subsidie te verstrekken aan en strategisch partnerschappen aan te gaan met maatschappelijke instellingen die zich richten op het landelijk bevorderen van gendergelijkheid en gelijkheid wat betreft seksuele oriëntatie, genderidentiteit en/of geslachtskenmerken in de Nederlandse samenleving voor de periode 2017-2022. Om te kunnen blijven inspelen op de actualiteit en om ruimte te houden voor vernieuwing blijft projectsubsidie beschikbaar.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 15-06-2016
Einddatum consultatie 27-07-2016
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Overige vormen van onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het doel van de regeling is om maatschappelijke instellingen in partnerschap met het ministerie van OCW in staat te stellen om bij te dragen aan het emancipatiebeleid dat gericht is op het realiseren van gendergelijkheid en gelijkheid wat betreft seksuele oriëntatie, genderidentiteit en geslachtskenmerken in de Nederlandse samenleving. Dit dient te geschieden op in ieder geval de terreinen: onderwijs, veiligheid, gezondheid, arbeidsmarkt, media, politiek, recht en leefvormen. En om de voorwaarden voor projectsubsidie te regelen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Deze conceptregeling is bedoeld voor maatschappelijke instellingen die zich richten op het landelijk bevorderen van gender- en lhbti-gelijkheid in de Nederlandse samenleving.
Onder een maatschappelijk instelling wordt verstaan: een niet op winst gerichte en niet van overheidswege opgerichte of aan de overheid statutair of feitelijk verbonden organisatie die goede kennis heeft van de Nederlandse taal en samenleving, niet zijnde een fonds dan wel een organisatie zonder landelijk bereik.

Onder gendergelijkheid wordt gelijke behandeling, gelijke rechten en gelijke kansen voor vrouwen en mannen verstaan en onder LHBTI-gelijkheid wordt gelijke behandeling, gelijke rechten en gelijke kansen voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender personen en personen met een intersekse conditie verstaan.

Verwachte effecten van de regeling

De regeling heeft direct effect op maatschappelijke instellingen die aanspraak willen maken op instellings- of projectsubsidie. Ten aanzien van het aanvragen van instellingssubsidies wordt in een andere procedure voorzien ten opzichte van de huidige Subsidieregeling emancipatie. Instellingssubsidie zal in plaats van voor maximaal twee boekjaren nu voor vijf boekjaren tegelijk worden verleend. Daarnaast geschiedt de aanvraag in twee fases: in fase 1 wordt getoetst aan drempelcriteria, theory of change en track record. In fase 2 worden het strategisch partnerschap met OCW en het programmadocument uitgewerkt. Het aantal instellingssubsidies wordt van 6 naar maximaal 8 uitgebreid

Doel van de consultatie

Het doel van de internetconsultatie is om zo breed mogelijk belanghebbenden en geïnteresseerden te informeren over de conceptregeling en om hen in de gelegenheid te stellen een reactie te geven.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Over de gehele regeling kunnen zienswijzen kenbaar worden gemaakt.

Meer informatie