Amvb stelselvernieuwing rechtsbijstand I

Dit ontwerpbesluit bevat enkele maatregelen in het kader van de stelselvernieuwing rechtsbijstand.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-05-2014
Einddatum consultatie 01-06-2014
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het doel van dit ontwerpbesluit is om enkele kostenbesparende maatregelen in het kader van gesubsidieerde rechtsbijstand door te voeren, om te bereiken dat het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand financieel beheersbaar en ook voor de toekomst houdbaar blijft.

Hiertoe worden de volgende maatregelen doorgevoerd:
- de automatische jaarlijkse indexering van vergoedingen die rechtsbijstandverleners ontvangen in het kader van de verlening van gesubsidieerde rechtsbijstand wordt tot en met 2018 uitgeschakeld;
- de forfaitaire vergoeding die rechtsbijstandverleners ontvangen voor bepaalde strafzaken wordt verlaagd; en
- de basisvergoeding die rechtsbijstandverleners ontvangen voor de verlening van gesubsidieerde rechtsbijstand wordt verlaagd.

Tot slot worden met dit besluit twee onderwerpen geregeld die los staan van de stelselvernieuwing. Allereerst wordt de maatregel ingetrokken waarbij een verlaging van vergoedingen van rechtsbijstandverleners is ingevoerd in geval rechtszaken met een kennelijke beslissing worden afgedaan. Voorts wordt geregeld dat, in geval sprake is van een juridisch conflict tussen een minderjarige en diens voogd, de minderjarige geen eigen bijdrage verschuldigd is.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Rechtzoekenden en rechtsbijstandsverleners (met name advocaten).

Verwachte effecten van de regeling

Voor rechtzoekenden die in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand heeft dit ontwerpbesluit tot gevolg dat in de jaren 2015 tot en met 2018 de hoogte van de door hen verschuldigde eigen bijdrage niet wordt geïndexeerd op basis van de jaarlijkse inflatiecorrectie. Dit heeft tot gevolg dat rechtzoekenden in de komende jaren relatief minder zelf hoeven bij te dragen aan gesubsidieerde rechtsbijstand.

Voor rechtsbijstandverleners heeft dit ontwerpbesluit tot gevolg dat de basisvergoeding voor door hen verleende gesubsidieerde rechtsbijstand in de jaren 2015 tot en met 2018 niet wordt geïndexeerd. Voorts wordt deze basisvergoeding generiek verlaagd en wordt de forfaitaire vergoeding die rechtsbijstandverleners ontvangen voor bepaalde strafzaken verlaagd. Deze maatregelen hebben tot gevolg dat rechtsbijstandverleners minder vergoedingen ontvangen voor de door hen verleende diensten in het kader van gesubsidieerde rechtsbijstand.

De intrekking van de maatregel waarbij een verlaging van vergoedingen van rechtsbijstandverleners is ingevoerd in geval rechtszaken met een kennelijke beslissing worden afgedaan heeft tot gevolg dat rechtsbijstandverleners hiervoor de reguliere (in plaats van verlaagde) vergoeding voor dat type zaken ontvangen. Voorts wordt geregeld dat, in geval sprake is van een juridisch conflict tussen een minderjarige en diens voogd, de minderjarige geen eigen bijdrage verschuldigd is.

De maatregelen in dit besluit leiden niet tot een wijziging van de administratieve lasten voor burgers of bedrijven. Voor de overheid leidt dit besluit tot minder uitgaven voor de gesubsidieerde rechtsbijstand. Er zijn geen milieu-effecten.


Doel van de consultatie

De consultatie vindt plaats om burgers, bedrijven en organisaties te informeren over de in voorbereiding zijnde regelgeving en hen de gelegenheid te bieden een reactie te geven op het voorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Het gehele ontwerpbesluit en de nota van toelichting.

Meer informatie