Herziening ministeriele regeling spoorverkeer

Momenteel bereidt het ministerie van Infrastructuur en Milieu een herziening van de Regeling spoorverkeer voor. De meest recente herziening vond plaats op 1 juli 2015.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 18-03-2016
Einddatum consultatie 17-04-2016
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Spoor

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

In de ontwerpwijziging van de Regeling spoorverkeer zijn de volgende onderwerpen aangepast:

1) Verduidelijken van communicatie van veiligheidsberichten tussen machinist en treindienstleider;

Aanleiding is de door ProRail naar het ministerie gestuurde brief over de implementatie van de TSI Exploitatie en Verkeersleiding. ProRail geeft hierin aan dat de wijze waarop de TSI in de nationale regelgeving is geïmplementeerd ertoe leidt dat treinen bij aanzienlijk meer situaties dan gebruikelijk tot stilstand gebracht moeten worden. Dit zou nadelige gevolgen voor de veilige uitvoering van het treinverkeer en tot “non-compliance” ten aanzien van de Beheerconcessie 2015-2025 leiden.
Doel van de wijziging is ervoor te zorgen dat de huidige gangbare praktijk, die algemeen als veilig wordt beschouwd, en waarbij de trein slechts bij 3 van de 7 aanwijzingen tot stilstand gebracht wordt, past binnen het juridisch kader van Besluit en Ministeriële regeling spoorverkeer.

2) Opnemen van gebruiksvoorschriften voor zandstrooiers en ERTMS;

Herhaalde verzoeken van ProRail om een aantal gebruiksvoorschriften, zoals die in het verleden onderdeel uitmaakten van de Ministeriële regeling keuring spoorvoertuigen, op te nemen in de Ministeriële regeling spoorverkeer.
Doel van de wijziging is in de nationale regelgeving duidelijke kaders voor veilig gebruik van de spoorweginfrastructuur vast te leggen, waarbinnen voldoende ruimte wordt gegeven aan spoorwegondernemingen voor efficiënt en innovatief spoorgebruik ten behoeve van het vervoer van reizigers en goederen.

3) Aanpassen van verschillende seinen in het ‘seinenboek’.

Aanleiding is de constatering van fouten als gevolg van de meest recente herziening van de Ministeriële regeling spoorverkeer.
Doel van de wijziging is de aangetroffen fouten te corrigeren.


Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

ProRail en de spoorwegondernemingen.

Verwachte effecten van de regeling

Ad. 1 en 2) Eenduidige en voor alle spoorwegondernemingen uniforme kaders over het gebruik van de spoorweginfrastructuur. Dit komt de spoorveiligheid en een efficiënte benutting van het spoor ten goede.

Ad. 3) Verwijdering van de geconstateerde fouten leidt tot meer duidelijkheid voor machinisten, hetgeen de spoorveiligheid ten goede komt.

Doel van de consultatie

De consultatie vindt plaats om belangstellenden en betrokkenen te informeren en de gelegenheid te bieden een reactie te geven op de ontwerpregeling en toelichting.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Uw reactie op de regeling en toelichting kunt u tot en met 17 april 2016 indienen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zal uw opmerkingen zorgvuldig bekijken en trachten hiermee waar mogelijk de regelgeving te verbeteren.

In werking treden is voorzien per 1 juli 2016.

Meer informatie