Besluit sollicitatieplicht Appa voor bewindspersonen en decentrale politieke ambtsdragers

De amvb ziet op de sollicitatieplicht en de planmatige begeleiding en andere ondersteuning voor gewezen politieke ambtsdragers

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 02-04-2010
Einddatum consultatie 30-04-2010
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Gemeenten Provincies Waterschappen Rijksoverheid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het doel is uitvoering te geven aan de sollicitatieplicht voor gewezen politieke ambtsdragers, waarbij inbegrepen het opleggen van sancties, en uitvoering van planmatige begeleiding en ondersteuning (outplacement) voor genoemde groep ambtsdragers, waarvoor de basis is neergelegd in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers. In essentie volgt deze amvb de regelingen die gelden voor werknemers die onder de WW vallen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Gewezen politieke ambtsdragers van gemeente, provincie en waterschap en gewezen bewindslieden

Verwachte effecten van de regeling

Enerzijds bevat de amvb verplichtingen (sollicitatie-activiteiten) voor de gewezen politieke ambtsdragers met betrekking tot het vinden van ander werk. Bij het niet nakomen van die verplichtingen, kunnen sancties worden opgelegd. Anderzijds bevat de amvb aanspraken die het vinden van werk ondersteunen. Die ondersteuning kan, indien daartoe aanleiding bestaat, ook een verplichtend karakter krijgen. Dit pakket aan maatregelen moet er toe leiden dat de gewezen politieke ambtsdrager na zijn of haar vertrek uit het ambt, zo spoedig mogelijk weer aan het werk komt en niet langer dan strikt noodzakelijk een uitkering ontvangt.

Doel van de consultatie

Het bieden van inzicht in de regels voor uitvoering van de sollicitatieplicht en de planmatige begeleiding van en ondersteuning bij het vinden van ander werk. Daarnaast heeft de consultatie tot doel het verkrijgen van informatie van burgers.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De gehele regeling en nota van Toelichting

Meer informatie