Wetgeving sociale veiligheid op school

Dit wetsvoorstel is een uitwerking van het plan van aanpak tegen pesten van de staatssecretaris van OCW en de Kinderombudsman dat in maart 2013 naar de Tweede Kamer is verstuurd. Dit wetsvoorstel heeft als doel de scholen zich te laten inspannen om pesten tegen te gaan en de sociale veiligheid te waarborgen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 27-03-2014
Einddatum consultatie 24-04-2014
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Voortgezet onderwijs Basisonderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Elke leerling heeft recht op een sociaal veilig schoolklimaat. Dit laat zich niet dicteren vanuit Den Haag. Tegelijkertijd moet de vrijblijvendheid eraf om hier werk van te maken. Alle scholen moeten hun verantwoordelijkheid kunnen nemen om de sociale veiligheid en het welbevinden van de leerlingen te verbeteren. In dit wetsvoorstel staat dat scholen: (1) een erkend anti-pestprogramma moeten gebruiken, dat voldoet aan drie wettelijk vastgelegde criteria, (2) een vertrouwenspersoon en anti-pestcoördinator hebben, en (3) de veiligheid en welbevinden van leerlingen op school monitoren.

Deze maatregelen hebben als doel om scholen zich te laten inspannen voor een sociale veilige school. Hierbij leggen we de nadruk op het voorkomen van pesten en tijdig ingrijpen bij pestsituaties. Ook worden scholen verplicht om verantwoording af te leggen over de resultaten van hun inspanningen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Scholen, leraren, leerlingen in het primair onderwijs, het speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs.

Verwachte effecten van de regeling

Het beoogde effect voor de leerlingen is dat zij zich veilig en prettig voelen op school. Bovendien komt een sociaal veilige omgeving de leerprestaties ten goede.
Het effect voor de leraren en de scholen is afhankelijk van wat er op dit moment wordt gedaan aan de waarborging van de sociale veiligheid op school.

Doel van de consultatie

Het doel van de consultatie is om reacties van belanghebbenden te verkrijgen op de voorgenomen wetgeving ten aanzien van de sociale veiligheid op scholen en het tegengaan van pesten.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

N.V.T.

Meer informatie