wijziging Opiumwet (verruiming sluitingsbevoegdheid)

Op grond van artikel 13b van de Opiumwet (ook wel de Wet-Damocles genoemd) kan de burgemeester een woning of ander pand sluiten als daar drugs aanwezig zijn, niet als er alleen voorwerpen of stoffen worden aangetroffen die duidelijk bestemd zijn voor het bereiden of telen van drugs, zoals bepaalde apparatuur of chemicaliën. Dit wetsvoorstel regelt dat de sluitingsbevoegdheid ook geldt in geval van dergelijke strafbare voorbereidingshandelingen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 08-09-2016
Einddatum consultatie 10-10-2016
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Criminaliteit

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Met deze uitbreiding van artikel 13b Opiumwet wordt de burgemeester beter in staat gesteld om de uit het drugsgebruik voortvloeiende risico’s voor de volksgezondheid te voorkomen en beheersen en de nadelige effecten van de handel in en het gebruik van drugs op het openbare leven en andere lokale omstandigheden tegen te gaan.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Omwonenden; eigenaren en verhuurders van woningen en andere ruimten; drugscriminelen.

Verwachte effecten van de regeling

Verbetering van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving; preventief effect in die zin dat pandeigenaren kritischer worden bij het verhuren van ruimten; effectievere bestrijding van illegale activiteiten rondom drugs.

Doel van de consultatie

Gelegenheid bieden voor commentaar op het voorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen is een reactie mogelijk.

Meer informatie