wijziging Burgerlijk Wetboek en wijziging Besluit servicekosten in verband met de herziening van servicekosten

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Harderwijk
Datum 1 november 2023

Vraag1

Wat is uw reactie op het voorstel de bestaande categorieën in het Besluit servicekosten een limitatief karakter te geven? Welke categorieën dienen nog te worden aangevuld dan wel toegevoegd?
Het voorstel geeft duidelijkheid voor verhuurder en huurder. Er is een samenhang tussen "kleine herstellingen" en de "huismeester". Kleine herstellingen die krachtens artikel 217 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek of het Besluit kleine herstellingen voor rekening van de huurder komen kunnen alleen via de servicekosten als dat krachtens de huurovereenkomst door de verhuurder ten behoeve van de huurder worden verricht aan het woonruimte gedeelte van het gehuurde of aan de gemeenschappelijke gedeelten en aan de gemeenschappelijke voorzieningen.

Onder de huismeester staat dat deze tot taak kan hebben "het verrichten van de ten laste van huurders komende kleine herstellingen".

Niet duidelijk is dat de huismeester deze taak niet uit kan voeren/deze kosten niet aan de huurder via de servicekosten in rekening kunnen worden gebracht indien in de huurovereenkomst is overeengekomen dat kleine herstellingen door de verhuurder ten behoeve van de huurder worden verricht.

Vraag2

Wat is uw reactie op het voorstel om het onderscheid tussen nutsvoorzieningen met een individuele meter en servicekosten op te heffen opdat de huurcommissie het voorschot van servicekosten in zijn geheel kan laten toetsen op verzoek van huurders in de gereguleerde sector?
Deze wijziging wordt onderschreven. Wat nog niet/onvoldoende wordt onderkend is dat verhuurders vanwege grote inkoopcontracten (voor meerdere complexen) nutsvoorzieningen inkopen en deze dan tegen een gemiddeld tarief in rekening brengen bij de huurders terwijl maandtarieven beschikbaar zijn. Daarbij is dan geen sprake meer van werkelijke kosten (verbruik maal tarief). De hoeveelheden die worden ingekocht zijn niet aan de verbruiken aan een specifiek complex te koppelen. Via het uitlezen van de meters zijn de werkelijke verbruiken beschikbaar en via de leverancier zijn de maandtarieven voor deze verbruiken beschikbaar. Een gemiddeld tarief per (half)jaar kan tot hogere kosten voor de huurders leiden, maar ook voor lager ontvangen servicekosten voor de verhuurder.

Vraag3

Wat is uw reactie op het creëren van een grondslag om per ministeriële regeling maximumbedragen per categorie servicekosten vast te stellen?
Acht u het mogelijk maximale bedragen aan servicekosten te koppelen?
Een grondslag per ministeriële regeling voorkomt dat een verhuurder niet de meest kosteneffectieve wijze voor de verschillende servicekosten volgt. Zonder een dergelijke regeling ontbreekt de incentive om binnen de maximumbedragen te blijven. De werkelijke kosten (ook indien te hoog) kunnen immers tocht wel via de servicekosten in rekening worden gebracht.