Wetsvoorstel Samenwerkingsschool

Het onderwerp van de consultatie is de vereenvoudiging van de wettelijke regeling van de samenwerkingsschool. Een Samenwerkingsschool is school waarin zowel openbaar onderwijs als bijzonder onderwijs gegeven wordt. Sinds 2011 is het wettelijk toegestaan om een samenwerkingsschool te vormen. Hier is echter nauwelijks gebruik van gemaakt, terwijl de samenwerkingsschool een oplossing kan bieden in gebieden met leerlingendaling.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 27-10-2014
Einddatum consultatie 15-12-2014
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Basisonderwijs Voortgezet onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De huidige regeling is te ingewikkeld. Daarom worden nu samenwerkingsscholen buiten de wettelijke regeling gevormd (informele samenwerkingsscholen). Het wetsvoorstel heeft tot doel de vorming van een samenwerkingsschool te vereenvoudigen. Echter de samenwerkingsschool moet wel een uitzondering blijven, in verband met het grondwettelijke verankerde onderscheid tussen openbaar en bijzonder onderwijs. Het wetsvoorstel bevat dan ook voorstellen om:

• de voorwaarden voor de totstandkoming van een samenwerkingsschool opnieuw vorm te geven;

• waarborgen te bieden voor gelijkwaardigheid tussen openbaar en bijzonder onderwijs; en

• aan te sluiten bij de praktijk die de samenwerkingsschool zoveel mogelijk regelt op het schoolniveau.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Schoolbesturen in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs.
Ouders en leerlingen

Verwachte effecten van de regeling

Het wetsvoorstel maakt het vormen van een formele samenwerkingsschool aantrekkelijker voor scholen die er nu voor kiezen om wel als samenwerkingsschool te opereren, maar hier geen formele waarborgen voor bieden. Het voorstel biedt daarmee meer ruimte voor scholen om leerlingendaling het hoofd te bieden en ook meer rechtszekerheid voor ouders. Zo kan in dorpen en wijken waar nu nog voldoende leerlingen zijn om scholen van openbaar en bijzonder onderwijs in stand te houden, bij afname van het aantal leerlingen een samenwerkingsschool worden gevormd. Dat komt de denominatieve diversiteit ten goede.

Doel van de consultatie

Het doel van de consultatie is om reacties van belanghebbenden te verkrijgen op de voorgenomen wetgeving ten aanzien de vereenvoudiging van de vorming van samenwerkingsscholen.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Alle onderdelen

Meer informatie

  • Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)