Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren 2013

De ontwerpregeling Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren 2013 (hierna: Rib Wtt 2013) bevat een aantal wijzigingen ten opzichte van de thans geldende Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren (hierna: Rib Wtt).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-10-2013
Einddatum consultatie 15-11-2013
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De onderhavige regeling vervangt de thans geldende Rib Wtt. Inhoudelijke wijzigingen betreffen met name de volgende onderwerpen:

1. Cliëntenonderzoek
2. Interne controle op de naleving van wettelijke voorschriften (compliance- en auditfunctie)
3. Analyse en ondervanging van integriteitsrisico’s
4. Opleiding van (extern) personeel

De thans geldende Rib Wtt is een regeling van de Nederlandsche Bank als toezichthouder; de onderhavige regeling is een ministeriële regeling.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Trustkantoren

Verwachte effecten van de regeling

De regeling stelt regels inzake de integere bedrijfsvoering van trustkantoren en heeft als grondslag artikel 10 van de Wet toezicht trustkantoren (hierna: Wtt) en artikel 1 van het Overdrachtbesluit integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren 2012. Als opvolger van de thans geldende Rib Wtt bevat de regeling in veel opzichten een uitbreiding en aanscherping van de geldende regels. Voor een nadere beschrijving van de verwachte effecten wordt verwezen naar de (artikelsgewijze) toelichting bij de desbetreffende onderwerpen.

Het voornemen is de regeling nog in 2013 te publiceren. Om trustkantoren voldoende gelegenheid te geven zich voor te bereiden op de implementatie van de gewijzigde regels, is het voornemen de regeling eerst medio 2014 in werking te laten treden, tegelijk met het Overdrachtbesluit integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren 2012.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie wil het ministerie van Financiën graag belanghebbenden informeren over de voorgenomen regeling en iedereen de mogelijkheid bieden hierop te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van de ontwerpregeling.