Wijzigingswet uitvoering REMIT-verordening

Het onderwerp van deze consultatie is een wetsvoorstel dat dient ter wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Wet op het financieel toezicht, in verband met uitvoering van een Europese verordening betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie.

Niet de Europese verordening wordt geconsulteerd, maar het wetsvoorstel ter uitvoering daarvan.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 17-02-2012
Einddatum consultatie 19-03-2012
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Markttoezicht Financieel toezicht Europese zaken

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het wetsvoorstel dient ter uitvoering van de Europese verordening betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie. Kortweg wordt deze verordening REMIT genoemd (Regulation on Energy Markets Integrity and Transparancy).

De verordening is tot stand gekomen tegen de achtergrond dat voor het goed functioneren van de groothandelsmarkten voor energie het essentieel is dat marktpartijen erop kunnen vertrouwen dat de markt integer en transparant is.

De verordening heeft net als andere Europese verordeningen rechtstreekse werking. Sommige bepalingen uit de verordening vragen om uitvoering. Daarvoor is het noodzakelijk om de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Wet op het financieel toezicht te wijzigen. Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) over onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden beschikt om toezicht op de naleving te houden en samen kan werken met de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het wetsvoorstel richt zich voornamelijk tot de NMa in verband met haar taak om toezicht op de naleving te houden op de verordening.
Daarnaast maakt het wetsvoorstel het mogelijk dat de NMa en AFM samen kunnen werken in het kader van gecoördineerde handhaving van de verordening en de financiële regelgeving.
Volgend uit de verordening is in het wetsvoorstel een bepaling opgenomen voor de registratie van marktpartijen bij de NMa die actief zijn op de groothandelsmarkt voor energie.

Verwachte effecten van de regeling

Het wetsvoorstel beoogt effectief en efficient toezicht op de naleving te bewerkstelligen door de NMa.

Daarnaast maakt het wetsvoorstel samenwerking mogelijk tussen de NMa en AFM. De effecten voor marktpartijen volgen voornamelijk rechtstreeks uit de verordening.

Doel van de consultatie

Doelstelling van de consultatie is om tijdig inzicht te verschaffen over het wetsvoorstel en de mening hierover van betrokkenen te ontvangen. Het wetsvoorstel beperkt zicht tot hetgeen strikt noodzakelijk is voor uitvoering van de verordening.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

U kunt reageren op het wetsvoorstel in het algemeen of op artikel specifieke onderdelen. U wordt vriendelijk verzocht uw reactie te beperken tot het wetsvoorstel. De verordening maakt geen onderdeel uit van de consultatie.

Meer informatie