Regeling natuurbescherming

De Wet natuurbescherming voorziet in vereenvoudigde regels ter bescherming van de natuur, in decentralisatie van bevoegdheden naar provincies en in een goede aansluiting op het omgevingsrecht. De verwachting is dat deze wet op 1 januari 2017 in werking treedt.
De meeste regels ter bescherming van de natuur zijn in de wet zelf opgenomen, maar voor enkele onderwerpen bevat de wet de opdracht of mogelijkheid om regels vast te stellen bij ministeriële regeling.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 03-02-2016
Einddatum consultatie 03-03-2016
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Natuur- en landschapsbeheer

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De regeling voorziet onder meer in:
- uitvoeringsvoorschriften in het kader van de programmatische aanpak stikstof;
- een vrijstelling van de soortenbeschermingsbepalingen in het kader van bestrijding van schade door grondgebruikers door dieren van soorten, geplaatst op de landelijke lijst;
- de vaststelling van de perioden waarin de jacht op de bejaagbare soorten is geopend en aanwijzing van organisaties die derden toestemming kunnen geven om in hun jachtveld te jagen;
- nadere regels over het gebruik van middelen, waaronder regels over jachtexamens voor het gebruik van het geweer en valkeniersexamens voor het gebruik van jachtvogels,
- regels over de aanvraag en het model van de jachtakte en de valkeniersakte, regels over examens voor het gebruik van eendenkooien;
- regels over de handel in en het bezit van (producten) van dieren of planten behorende tot bedreigde in- of uitheemse soorten (CITES);
- vrijstellingen van de handel- en bezitsverboden voor gefokte dieren en gekweekte planten (administratie, merktekens);
- een vrijstelling van het verbod om dieren uit te zetten voor dieren die dienen ter bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden ;
- regels ter uitvoering van de Europese verordening inzake invasieve uitheemse exoten;
- regels ter uitvoering van de Europese FLEGT-verordening en de Europese Houtverordening over de handel in hout en producten daarvan;
- de vaststelling van tarieven van retributies.
De ontwerp-regeling geeft onder meer uitvoering aan de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, andere Europese verordeningen en regelgeving van de Benelux.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Bedrijven, jagers, handelaars in dieren, planten en producten daarvan.

Verwachte effecten van de regeling

Zie hoofdstuk 7 van de toelichting bij de ontwerp-regeling .

Doel van de consultatie

Deze consultatie geeft een ieder de mogelijkheid om opmerkingen te maken over de ontwerp-regeling en de toelichting en suggesties te doen over de inhoud ervan. In paragraaf 8 van de toelichting bij de ontwerp-regeling zal op hoofdlijnen verslag worden gedaan van de in deze consultatieronde ontvangen opmerkingen met daarbij een reactie op hoofdlijnen.
NB: in aanvulling op de Regeling natuurbescherming zal ook een Besluit natuurbescherming worden vastgesteld. Hierover vindt gelijktijdig een aparte consultatieronde plaats (www.internetconsultatie.nl/besluitnatuurbescherming).

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

- de ontwerp-regeling;
- de toelichting bij de ontwerp-regeling;

Meer informatie