Reclameregels inzake risicovolle financiële producten

Wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft in verband met de invoering van regels m.b.t. op consumenten in Nederland gerichte reclame-uitingen t.a.v. risicovolle financiële producten

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 20-02-2017
Einddatum consultatie 20-03-2017
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De concept algemene maatregel van bestuur die het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wijzigt, regelt met het oog op de bescherming van belangen van consumenten dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) financiële producten kan aanwijzen ter zake waarvan geen reclame-uitingen mogen worden gedaan die zijn gericht op consumenten in Nederland. Deze bevoegdheid van de AFM ziet op reclame-uitingen door financiële ondernemingen ter zake van financiële producten, zoals binaire opties, die in beginsel ongeschikt zijn voor consumenten omdat deze financiële producten inherent risicovol, speculatief of te complex van aard zijn. Indien consumenten dergelijke financiële producten verwerven, kunnen zij in korte tijd aanzienlijke en (voor hen) niet voorzienbare verliezen belopen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Financiële ondernemingen, consumenten, toezichthouders en andere belanghebbenden.

Verwachte effecten van de regeling

De regeling heeft gevolgen voor financiële ondernemingen met zetel in Nederland of met zetel in een staat die geen lidstaat is alsmede op financiële ondernemingen met een bijkantoor in Nederland die zich middels reclame-uitingen ter zake van door de AFM aangewezen risicovolle financiële producten richten op consumenten in Nederland. Deze financiële ondernemingen worden beperkt in het doen van dergelijke reclame-uitingen.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie willen wij belanghebbenden informeren over de voorgenomen wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft en een ieder de mogelijkheid bieden om op die voorgenomen wijziging te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De reacties kunnen betrekking hebben op de voorgenomen wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft en de nota van toelichting.

Meer informatie