Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Voorstel Nieuwe aanpak productverbetering

Reactie

Naam Unilever (Mevr. L. De Peuter)
Plaats Rotterdam
Datum 2 juni 2020

Vraag1

Wat vindt u van de voorgestelde aanpak, zoals te lezen in het voorstel van het ministerie en onderliggende conceptrapport van het RIVM (‘Op weg naar criteria voor productverbetering’)? Is deze aanpak haalbaar en voldoende ambitieus?

Graag vragen we u bij elke vraag te reageren vanuit het belang van uw eigen bedrijf of organisatie en uw reactie zo concreet mogelijk toe te lichten op de onderdelen van de aanpak. En steeds zo expliciet mogelijk aan te geven om welke voedingsmiddelengroep (of subgroep) en voedingsstof(fen) het gaat.
De voorgestelde nieuwe aanpak lijkt wat Unilever betreft haalbaar en is zeker ambitieus met enkele belangrijke kanttekeningen. Doelstellingen en de aanpak sluiten goed aan bij de ambities van Unilever ten aanzien van productverbetering: sector aanpak op basis van vrijwillige - echter geen vrijblijvende - afspraken, selectie en prioritering van voedingsstoffen en voedingsmiddelen, gebaseerd op de bijdrage aan de voedingsstofinname, lange termijn doelstellingen, stapsgewijze aanpak, productgroep specifieke criteria, definiëren van prikkels om bedrijven te stimuleren in herformulering.

We hebben enkele voorstellen tot toevoeging, met name volume gewogen doelstellingen (i.p.v. doelstellingen, gebaseerd op analyse van het aantal producten) om zo echt daadwerkelijk ambitieuze en impactvolle stappen te kunnen zetten en meer overeenstemming met internationale programma’s, o.a. op EU-niveau.
We stellen voor om een 5-stappen systeem (P10-P20-P40-P60-P80) te hanteren, in plaats van een 3-stappen systeem (P25-P50-P75), om zo in te zetten op realistische reductiestappen die nodig zijn om de gehele sector mee te krijgen in herformulering (in het huidige 3-stappen voorstel vereist de overgang van grenswaarde 2 naar grenswaarde 1 in diverse productgroepen een reductie van meer dan 20% en de stap van grenswaarde 2 naar 1 is ook vaker disproportioneel met de stap die nodig is van grenswaarde 3 naar grenswaarde 2) en meer aansluiting bovendien te vinden bij internationale plannen voor herformulering, conform ‘Multi-level approach’ door Choices International, dat eveneens 5-stappen hanteert. Bovendien is voortgang beter te monitoren in 5 stappen.
Daarnaast benadrukken we dat productverbetering slechts één deel van de algehele aanpak is om de inname aan specifieke voedingsstoffen, zoals zout, verzadigd vet en suiker, te verlagen. We vinden het belangrijk dat productverbetering onderdeel uitmaakt van een zogenaamde 360° aanpak waarbij alle relevante actoren samenwerken en ook maatregelen om gedragsverandering van consumenten te bewerkstelligen is van groot belang, bijv. middels verbeterde informatievoorziening en nudging.

Onze gedetailleerde feedback kan u vinden in de bijlage.

Vraag2

Criteria:
- Wat vindt u van de gestandaardiseerde methodiek voor de indeling van voedingsmiddelengroepen en de grenswaarden?
- En zijn er aspecten die u niet terugziet in de indeling van de voedingsmiddelengroepen en grenswaarden?
Als Unilever ondersteunen we diverse onderdelen waaronder de stapsgewijze aanpak voor nutriënten die een negatieve invloed hebben op de gezondheid van consumenten (zout, suiker en verzadigd vet), productgroep specifieke criteria (zodat er rekening wordt gehouden met de rol die het product speelt in het totale voedingspatroon) en de methodiek om met stapsgewijze criteria over lange termijn productherformulering te stimuleren, om op basis van wetenschappelijke inzichten consumenten te laten wenen aan nieuwe smaak en structureel een gezonder voedingspatroon te ontwikkelen.
Ons voorstel is de grenswaarde te bepalen op basis van volume om te focussen op producten met de meest impact (bijv. o.b.v. data van verkoopvolumes en eventueel aangevuld met marktaanverhoudingen) en een 5 staps-systeem uit te werken (zie vraag 1), om zo ook adequaat de monitoring van de voortgang te waarborgen, in te zetten op realistische reductiestappen die nodig zijn om de gehele sector mee te krijgen in herformulering en aan te sluiten bij de internationale aanpak.
Er is de wens uitgesproken door de overheid om de voorgestelde grenswaarden in deze nieuwe aanpak en de gehanteerde methodiek om Nutri-Score toe te kennen waar mogelijk op elkaar te laten aansluiten. Nutri-Score wordt in de aanpak ook voorgesteld als mogelijke prikkel tot herformuleren. Het is belangrijk om te stellen dat de aankomende review van het Nutri-score algoritme door de internationale wetenschappelijke commissie cruciaal is voor draagvlak binnen de sector. Cruciale aanpassingen hebben ook een effect op de puntenindelingen van Nutri-Score en/of in de formules om deze te combineren tot de Nutri-Score. Daardoor kan er pas na de definitieve vaststelling van de Nutri- Score een definitieve koppeling met de voorgestelde criteria voor productverbetering worden gemaakt. Deze afstemming is uiterst belangrijk om het geheel van productverbetering te doen slagen. We stellen voor de timings in lijn te brengen met de review en de nieuwe consulatie daarop te laten aansluiten: eerst aanpassen van Nutri-Score, vervolgens criteria in lijn brengen. Daarna kunnen deze goed en grondig beoordeeld worden.
Onze gedetailleerde feedback kan u vinden in de bijlage.

Vraag3

Prikkels:
De overheid zal de in haar voorstel vier genoemde prikkels (waaronder naming) verder uitwerken.
- Wat vindt u daarvan?
- Welke andere prikkels zouden volgens u eveneens effectief kunnen zijn?
- En welke randvoorwaarden zijn er eventueel nodig?


We zijn van mening dat het effect van 'naming' positief kan zijn. Een uitdaging is wel om een structureel effect te bewerkstelligen. Uiteindelijk herformuleren we als Unilever ons portfolio om zo consumenten te stimuleren en helpen gezondere eetpatronen aan te nemen, daarom is de inzet op herformulering belangrijk als onderdeel van ‘naming’, naast het highlighten van succesvolle voorbeelden van herformulering.
De aankomende review van het algoritme achter Nutri-Score door de internationale wetenschappelijk commissie is cruciaal om te kunnen beoordelen in hoeverre Nutri-Score als voedselkeuzelogo een goede prikkel is tot herformulering. Het huidige algoritme achter Nutri-Score stimuleert momenteel geen of zeer beperkte herformulering in de voor Unilever relevante productgroepen zoals soep, sauzen op emulsiebasis zoals mayonaise en vleesvervangers
Convenanten met betrekking tot grenswaarde werkt goed, mits er sprake is van een gelijk speelveld en de gehele sector deelneemt en grenswaarden worden opgesteld die lange termijnperspectief hebben en verkocht volume meenemen.
We staan open om onze kennis en expertise te delen, bijvoorbeeld via ons ecosysteem in Wageningen, de verschillende werkgroepen binnen de FNLI en binnen diverse relevante sector associaties.
Naast de voorgestelde prikkels, zijn er in het initiële rapport nog een aantal andere prikkels die effectief kunnen zijn om productherformulering te stimuleren, waaronder
- Communicatie prikkels: herformuleringsclaim bij kleinere reducties dan 30%, structurele overheidscampagnes om consumenten te informeren over het belang van gezond voedingspatroon en gezonde producten om de voorkeur en keuze van consumenten voor geherformuleerde producten te bewerkstelligen, communicatie op de winkelvloer zoals voorziening van een apart schap met innovatieve producten of schapkaartjes om herformulering beter te communiceren naar consumenten toe, o.a. via gezondheidsapps.
- Financiële prikkels voor consumenten en fabrikanten: prijs en beschikbaarheid van alternatieve ingrediënten, het opnemen van geherformuleerde producten bij publieke aanbestedingen, afname garanties en lange termijn contracten.

Onze gedetailleerde feedback kan u vinden in de bijlage.

Vraag4

Doelen:
- Wat vindt u van de gestelde doelen?
- Zijn de genoemde doelen haalbaar?
- Zijn de doelen voldoende ambitieus?
We ondersteunen de lange termijnvisie, met de ambieuze doelen die gesteld zijn in het voornemen. We geloven gezamenlijk dat stapsgewijze reductie van de hoeveelheid zout, suiker, verzadigd vet gerealiseerd kan worden, met de belangrijkste stakeholder: de consument, die geherformuleerde producten accepteren en zelfs prefereren. Daarnaast steunen we ook het voorstel om periodieke analyses te gaan invoeren om de impact van productverbetering op de inname aan zout, verzadigd vet en suiker te onderzoeken/meten/inschatten.
We stellen voor de grenswaarde te bepalen op basis van "volume" gebaseerde data (gericht op daadwerkelijke consumptie) om als zodanig doelstellingen te ontwikkelen waarbij het volume element is verwerkt. Hierdoor krijgen bedrijven de prikkel producten met de grootste bijdrage (aan bijv. dagelijkse zoutinname, suikerinname en verzadigd vetinname) te prioriteiten en uiteindelijk grote impact te maken op gezondheid. Dit verlaagd ook de drempel om te participeren in vrijwillige afspraken rondom herformulering.
Voor enkele productgroepen zijn er grote stappen nodig (meer dan 20%) om het zoutgehalte van grenswaarde 2 naar grenswaarde 1 te laten dalen (en ook disproportioneel met de stap die nodig is van grenswaarde 3 naar grenswaarde 2). Deze voorgestelde grenswaarden zijn dan ook een te grote uitdaging om te doen in 10 jaar tijd. Een mogelijke oplossing bij deze productgroepen waar een reductie van meer dan 20% nodig is om van grenswaarde 2 naar grenswaarde 1 te verschuiven is om naar een 5-staps systeem te gaan, van P10 -P20-P40-P60-P80. Zo worden er meer haalbare tussendoelen opgesteld en te grote stappen vermeden.

Onze gedetailleerde feedback kan u vinden in de bijlage.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht