Berichten over uw Buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Meststoffenwet in verband met de maximale mestproductie

Consultatie gesloten Landbouw

In het kort

Dit wetsvoorstel stelt een aantal wijzigingen van de Meststoffenwet voor in verband met de implementatie van de derogatiebeschikking. Op 30 september 2022 heeft de Europese Commissie (EC) aan Nederland derogatie verleend van de maximale gebruiksnorm van 170 kg stikstof per hectare uit dierlijke mest in de Nitraatrichtlijn. Hieraan heeft de EC voorwaarden verbonden, onder meer over de maximale hoeveelheid dierlijke mest die op nationaal niveau geproduceerd mag worden. De nationale mestproductie mag vanaf 2025 niet hoger zijn dan respectievelijk 440,0 miljoen kg stikstof en 135,0 miljoen kg fosfaat (niveau mestproductie 2020 minus ca. 10%). Met dit wetsvoorstel wordt dit in nationale wetgeving geïmplementeerd (wijziging nationale mestproductieplafond) en worden ook de sectorale plafonds daarmee in lijn gebracht.

Daarnaast worden enkele maatregelen voorgesteld die er voor moeten zorgen dat wordt voorkomen dat de verlaagde mestproductieplafonds worden overschreden. Omdat de verwachting is dat de plafonds bij ongewijzigde mestproductie in 2025 worden overschreden, wordt in het wetsvoorstel geregeld om ook in de varkens- en pluimveehouderij over te gaan tot afroming bij de overgang van varkens- en pluimveerechten buiten familieverband, in de melkveehouderij het huidige afromingspercentage (10%) te verhogen en ook af te romen bij bedrijfsoverdrachten buiten familieverband. Voorgesteld wordt een afromingspercentage van 30% te hanteren.

Tot slot zijn later inwerking tredende delegatiegrondslagen opgenomen, zodat het eenvoudiger wordt om in de toekomst de hoogte van de sectorale mestproductieplafonds en de hoogte van de afromingspercentages aan te passen aan de ontwikkelingen in de veehouderij.

Reacties op deze consultatie205 openbaar

Bekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties