Governance van de pensioenfondsen

De consultatie betreft de verbetering van het bestuursmodel van pensioenfondsen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 27-09-2010
Einddatum consultatie 21-10-2010
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Onderwerpen Ouderen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

In de kabinetsreactie over de governance en de medezeggenschap van pensioenfondsen heeft het kabinet aangegeven dat het van mening is dat het gehele bestuurs- en medezeggenschapsvraagstuk bij pensioenen in samenhang moet worden doordacht. Het bestuursmodel van pensioenfondsbesturen is toe aan een integrale aanpassing op het punt van de versterking van deskundigheid, stroomlijning van governance en medezeggenschap en vertegenwoordiging van belanghebbenden.
Binnen de algehele herziening van zowel het bestuursmodel (governance) als de medezeggenschap bij pensioenfondsen leiden deze uitgangspunten tot een aanpassing van het huidige (paritaire) bestuursmodel en de introductie van twee nieuwe modellen: een extern model waarin het bestuur volledig uit externe deskundigen bestaat en een gemengd bestuursmodel, ook wel bekend onder de naam one tier board, waar taken binnen het bestuur worden verdeeld tussen een algemeen en een dagelijks bestuur. Deze drie modellen beantwoorden aan de heterogeniteit in de pensioensector en aan de eisen die voortvloeien uit de nieuwe ontwikkelingen op het pensioenterrein.
In het voorontwerp dat hier ter consultatie wordt aangeboden, wordt het huidige (paritaire) bestuursmodel uitgewerkt. Het gaat uit van een bestuur bestaande uit vertegenwoordigers van werkgevers(organisaties) en werknemers(organisaties) en mogelijk ook van pensioengerechtigden.
Het uiteindelijke wetsvoorstel zal alle drie de modellen bevatten. Uiteindelijk is het de bedoeling dat pensioenfondsbesturen uit een van de drie modellen een eigen bestuursmodel kunnen kiezen waarin alle checks and balances in evenwicht zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Pensioenfondsen, deelnemers, pensioengerechtigden, werkgevers-, en werknemersorganisaties en ouderenorganisaties.

Verwachte effecten van de regeling

Bij de verbetering van het bestuursmodel van pensioenfondsen staan drie uitgangspunten centraal. Dat zijn:
• Versterking van deskundigheid
• Adequate vertegenwoordiging van alle risicodragers
• Stroomlijning van de governance en medezeggenschap

Doel van de consultatie

Deze consultatie heeft tot doel om belanghebbenden en belangstellenden te informeren over het voorontwerp van wet en de gelegenheid te bieden inhoudelijk hierop te reageren. De reacties worden meegenomen in de verdere uitwerking.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen van de regeling kan worden gereageerd.