Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet Pensioencommunicatie

De consultatie betreft het voorontwerp van wet tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie)

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 29-11-2013
Einddatum consultatie 18-01-2014
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Onderwerpen Arbeidsvoorwaarden

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het opnemen van informatiebepalingen in de pensioenwetgeving in 2007 was een belangrijke stap om de pensioencommunicatie te verbeteren. Toch is het pensioenbewustzijn van Nederlanders laag. Uit onderzoek blijkt dat de huidige communicatie-inspanningen van pensioenuitvoerders niet altijd het gewenste effect hebben. De wettelijk verplichte informatie over pensioen is voor veel mensen ingewikkeld, moeilijk te begrijpen en omvangrijk. Bovendien geeft het een te rooskleurig beeld over de hoogte van het pensioen, omdat het geen inzicht geeft in risico’s en daardoor mensen op het verkeerde been kan zetten. Daarnaast heeft de pensioensector te maken met een gedaald vertrouwen onder actieve deelnemers en gepensioneerden.
Voorgesteld wordt de pensioencommunicatie te verbeteren door deze beter aan te sluiten op wensen van deelnemers en eerlijker te communiceren over onzekerheden. Daarbij staat het perspectief van de deelnemer centraal. Het is wenselijk dat meer dan nu het geval is wordt aangesloten bij de informatiebehoeften en de kenmerken van de deelnemer en zijn manier van informatieverwerking. Dat betekent dat er in de wetgeving meer ruimte zal zijn voor maatwerk door pensioenuitvoerders (vormvrij waar mogelijk, standaardisatie waar nodig), gelaagdheid in informatie, meer mogelijkheden tot digitale informatieverstrekking en uniforme communicatie over koopkracht en risico’s. Het doel is voorts te komen tot een persoonlijk interactief totaaloverzicht voor alle deelnemers, dat op elk gewenst moment te raadplegen is door de deelnemer. Een dergelijk overzicht moet in één oogopslag inzicht geven in het te verwachten pensioeninkomen en ook wat de financiële gevolgen zijn bij bepalende keuzes of veranderingen in de persoonlijke leefsituatie laten zien.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Met dit wetsvoorstel wordt beoogd de eisen die gesteld worden aan pensioenfondsen en pensioenverzekeraars ten aanzien van de communicatie met (gewezen) deelnemers, (gewezen) partners en pensioengerechtigden zodanig aan te passen, dat pensioenuitvoerders in staat zijn met deze communicatie te voldoen aan de behoeften van de deelnemer en te bevorderen dat de hierboven genoemde communicatiedoelen worden bereikt.
Dit heeft gevolgen voor alle pensioenuitvoerders en pensioenuitvoeringsorganisaties, (gewezen) deelnemers, andere aanspraakgerechtigden, pensioengerechtigden, sociale partners, de Sociale Verzekeringsbank, de Stichting Pensioenregister en de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank als toezichthouders.

Verwachte effecten van de regeling

De urgentie om de pensioencommunicatie te verbeteren en het vergroten van het pensioeninzicht is groot. Een belangrijk uitgangspunt bij de vernieuwing van de wetgeving op het terrein van pensioencommunicatie is het centraal stellen van het perspectief van de deelnemer. Het uitgangspunt bij de communicatie is aansluiten bij de informatiebehoeften en informatiewensen van de deelnemer, bij zijn profiel en bij de door hem gewenste wijze van informatieverwerking. Alleen zo wordt de kans groter dat de informatie hem daadwerkelijk bereikt. Verder moet handelingsperspectief worden geboden. Dit zijn de uitgangspunten voor de nieuwe communicatieaanpak, die een wettelijke basis krijgen.
Het streven is de deelnemer op een handige, snelle en heldere wijze in te lichten over zijn persoonlijke pensioensituatie en mogelijkheden. In dat kader krijgen pensioenfondsen en verzekeraars meer mogelijkheden voor digitale informatieverstrekking en het bieden van maatwerk.
Door middel van een gefaseerde, stapsgewijze uitbreiding van het pensioenregister kan de deelnemer worden ondersteund bij het verkrijgen van overzicht, inzicht en actiemogelijkheden (handelingsperspectief) met betrekking tot zijn totale pensioeninkomen. Ook kan hij op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl de gevolgen zien van pensioenrisico’s op zijn pensioeninkomen. Dit verkleint de verwachtingskloof van de deelnemer ten aanzien van zijn pensioen.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie willen wij belanghebbenden informeren over de voorgenomen wijzigingen en iedereen de mogelijkheid bieden om hierop te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting.

Meer informatie

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht