Openbaarheid belastingrechtspraak

Dit wetsvoorstel bevat een aantal wijzigingen op het gebied van het fiscale procesrecht. Een belangrijke wijziging betreft het openen van de deuren bij het onderzoek ter zitting in fiscale geschillen. Voorts wordt wettelijk geregeld dat de rechter kan beslissen tot ongeanonimiseerde verstrekking van een uitspraak.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 14-04-2011
Einddatum consultatie 26-05-2011
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Belasting

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

In de eerste plaats bevat het wetsvoorstel een wijziging met betrekking tot het onderzoek ter zitting. Als hoofdregel gaat gelden dat belastingrechtspraak in het openbaar plaatsvindt en niet meer achter gesloten deuren. Openbaarheid van de zitting vloeit voort uit de Grondwet en internationale regels. Dit wordt ingegeven door een zwaarwegend algemeen belang, namelijk dat van kenbaarheid en controleerbaarheid van de rechtspraak. Daarom is openbaarheid ook de gangbare praktijk in andere rechtsgebieden zoals bijvoorbeeld het strafrecht, ontslagrecht of het algemene bestuursrecht. Het blijft mogelijk dat de belastingrechter in voorkomende gevallen op verzoek van één van de procespartijen toch de deuren sluit. In de tweede plaats heeft het wetsvoorstel betrekking op het publiceren van uitspraken in belastingzaken. De huidige praktijk wordt niet gewijzigd. Wel wordt vastgelegd dat rechters hun uitspraak ook ongeanonimiseerd kunnen publiceren indien specifieke belangen daarmee gediend worden. Bijvoorbeeld als een gemeente tegen de Belastingdienst procedeert. Tot slot komt het voorschrift te vervallen op grond waarvan door de rechter machtiging moet worden verleend voor het verstrekken van de uitspraak aan derden.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Een ieder die privé of professioneel betrokken is bij fiscale geschilbeslechting bij de rechter. Hierbij valt te denken aan de belastingplichtige, de belastinginspecteur, de gemachtigde en de fiscale rechter.

Verwachte effecten van de regeling

Dit wetsvoorstel beoogt bij te dragen aan de kenbaarheid en controleerbaarheid van de (belasting)rechtspraak.

Doel van de consultatie

Het doel van deze consulatie is om een ieder in de gelegenheid te stellen om op het wetsvoorstel te reageren. De ingekomen reacties worden meegenomen bij de uiteindelijke beslissing of en in welke vorm het wetsvoorstel wordt ingediend. De uitkomst van de consultatie zal aan de Tweede Kamer worden gerapporteerd.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Reacties zijn welkom ten aanzien van het gehele wetsvoorstel.