Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Waterwet

Na de laatste watersnoodramp van 1953 zijn normen ontwikkeld voor onze waterveiligheid. Begin 1996 werden deze normen vastgelegd in de Wet op de waterkering. Eind 2009 is deze wet, tezamen met een zevental andere waterbeheerwetten, geïntegreerd in de Waterwet. Sinds de vaststelling van de normen voor waterveiligheid is er enorm veel veranderd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 23-04-2015
Einddatum consultatie 04-06-2015
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Waterkeringen en waterbeheer

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Sinds die tijd is de bevolking en de economische waarde achter de primaire keringen toegenomen. Er is meer inzicht gekomen in de gevolgen van overstromingen, in de factoren die de sterkte van een dijk bepalen en in hoe de sterkte berekend kan worden. Daarnaast worden in de toekomst hogere rivierwaterafvoeren en een hogere zeespiegel verwacht. Om te zorgen dat Nederland nu en in de toekomst veilig is tegen overstromingen is het van belang om de normen voor de primaire keringen te actualiseren. Dat gebeurt via deze wijzigingswet.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Inwonenden en bedrijven in gebieden waar de (economische) gevolgen van een overstroming groot zijn.

Verwachte effecten van de regeling

Het effect van deze nieuwe aanpak is dat de kans op meer dan 100 doden door een overstroming als gevolg van het falen van een primaire waterkering een factor 20 kleiner wordt en de kans op meer dan 1.000 doden afneemt met bijna een factor 50, ten opzichte van het huidige beleid. Bovendien ontstaat er een meer gelijk beschermingsniveau in Nederland.
Bedrijven in gebieden waar de (economische) gevolgen van een overstroming groot zijn, worden vanaf 2050 beter beschermd tegen het risico van een overstroming. De nieuwe normering vraagt in een aantal gebieden om versterking van de primaire waterkeringen. Dit kan gevolgen hebben voor woningen of bedrijven die op of direct achter een kering zijn gelegen, afhankelijk van de wijze waarop de versterking wordt uitgevoerd.
In de plan-MER, die is uitgevoerd in verband met de tussentijdse wijziging van het Nationaal Waterplan, is geconstateerd dat de nieuwe normering concrete kaders stelt voor vervolgbesluiten en daarbij afwijkt van het vigerende beleid. Pas bij concrete vervolgbesluiten zal duidelijkheid ontstaan over eventuele milieueffecten.

Doel van de consultatie

De consultatie vindt plaats om belanghebbenden te informeren en hen de gelegenheid te bieden hun reactie te geven op de ontwerpwijzigingen in de Waterwet.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Zowel op het ontwerp van de Wijziging van de Waterwet als de Memorie van Toelichting.

Meer informatie

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht