Wijziging ministeriele regeling onkostenvergoedingen vrijwilligers personenvervoer per auto

Momenteel bereidt het ministerie van Infrastructuur en Milieu een wijziging van de regeling onkostenvergoedingen vrijwilligers personenvervoer per auto voor. De voorgestelde wijziging is aangekondigd in de Kamerbrief over taxibeleid d.d. 27 januari 2016 (kst. 31521, nr. 96) - zie bijgevoegd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 17-03-2016
Einddatum consultatie 14-04-2016
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Weg

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Vrijwilligersvervoer is tot een bepaalde grens uitgesloten van de taxiregelgeving in de Wet Personenvervoer 2000. Met de ontwerpwijziging wordt de huidige maximale onkostenvergoeding per vrijwilliger van € 181,51 gelijk getrokken met de hoogte van de algemeen geldende belastingvrije voet voor vrijwilligers: €1.500 per jaar. Pas boven deze grens dienen vrijwilligers aan de vereisten voor taxi te voldoen. Daarnaast wordt de maximale onkostenvergoeding voor vrijwilligersorganisaties losgelaten.

Met deze aanpassing wordt meer ruimte geboden aan organisaties en vrijwilligers die een maatschappelijke functie vervullen door het aanbieden van vervoer tegen een onkostenvergoeding. Zij kunnen immers meer betalingen ontvangen zonder het grensbedrag, waarboven de vereisten voor taxivervoer gaan gelden, te overschrijden. Vrijwilligersorganisaties kennen zelfs helemaal geen grensbedrag meer.

De effecten van deze regeling worden na twee jaar geëvalueerd, met name op eventuele marktverstorende effecten en misbruik van de regeling. De uitkomsten van de evaluatie kunnen leiden tot een nieuwe wijziging van de Regeling onkostenvergoedingen vrijwilligers personenvervoer per auto.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Burgers (afnemers van vervoer), vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties.

Verwachte effecten van de regeling

- Voor burgers zal er wellicht meer laagdrempelig (betaalbaar) vervoersaanbod komen, met name op plaatsen waar het OV niet rendeert of om andere redenen initiatieven worden opgestart.
- Vrijwilligersvervoer mag, op grond van de Wp2000, niet in beroep of bedrijf uitgevoerd worden. Daarom is commerciële exploitatie door organisaties of individuen niet mogelijk. Vrijwilligersorganisaties dienen aan te kunnen tonen dat de ontvangen betalingen dienen ter vergoeding van gemaakte kosten.
- Vrijwilligers kunnen ter verrichting van het hierboven beschreven vrijwilligersvervoer niet in dienst worden genomen door commerciële bedrijven. Dan geldt immers het daarbij van toepassing zijnde CAO. Daarnaast voeren zij het vervoer dan uit in beroep of bedrijf.

Doel van de consultatie

Het doel van deze consultatie is betrokkenen consulteren en informeren over de voorgenomen wijziging.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Uw reactie op de regeling en toelichting kunt u tot en met 14 april 2016 indienen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zal uw opmerkingen zorgvuldig bekijken en trachten hiermee waar mogelijk de regelgeving te verbeteren.

In werking treden is voorzien per 1 juli 2016.

Meer informatie