Onderzoekskaders 2017

Consultatie van de nieuwe sectorale onderzoekskaders. Deze kaders bevatten de nieuwe werkwijze van de inspectie. Tot maart voert de inspectie pilots uit met deze kaders. De opbrengsten van de raadplegingen (waaronder deze consultatie) en de pilots worden meegenomen in de aanpassing van de kaders dit voorjaar. De waarderingskaders die eind 2015 ter consultatie zijn voorgelegd maken integraal deel uit van de onderzoekskaders. De toen gemaakte opmerkingen zijn nog niet verwerkt in deze versie.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 29-01-2016
Einddatum consultatie 29-02-2016
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Basisonderwijs Beroepsonderwijs Overige vormen van onderwijs Voortgezet onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het doel van de nieuwe onderzoekskaders is om:
a) meer uit te gaan van de eigen verantwoordelijkheid van besturen voor het onderwijs en het financieel beheer;
b) de waarborgfunctie van de inspectie voor de onderwijskwaliteit te behouden;
c) scholen en besturen te stimuleren om het onderwijs boven de basiskwaliteit te verbeteren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- Besturen/instellingen, scholen/opleidingen en intern toezichthouders in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en het MBO.
- Leraren en management in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en het MBO.
- (Ouders van) leerlingen en studenten en medezeggenschapsorganen in de genoemde onderwijssoorten.
- Praktijkopleiders en het beroepenveld in het MBO, VMBO, PRO en VSO.

Verwachte effecten van de regeling

Het verwachte effect is dat de doelgroepen duidelijkheid krijgen over hoe de inspectie haar onderzoek uitvoert.

Doel van de consultatie

De onderwijsinspectie houdt toezicht op besturen, scholen/opleidingen en instellingen. Daarbij streeft zij naar een open benadering van de ontwikkeling van het toezicht, met behoud van haar specifieke positie als toezichthouder. De inspectie acht het van groot belang om belanghebbende partijen bij de ontwikkeling te betrekken. Hiermee beoogt zij de kwaliteit te verhogen en het draagvlak voor het toezicht te vergroten. Dit doet zij bijvoorbeeld door de reactie van betrokkenen op experimenten met vernieuwingen in het toezicht te onderzoeken, door onderwijsorganisaties te raadplegen en door internetconsultatie. Deze consultatie heeft als doel om aan de besturen en andere partijen in een vroeg stadium inzicht te bieden in de voorgenomen onderzoekskaders en om reacties op deze kaders te ontvangen. Tot de belanghebbenden behoren ten minste: besturen, schoolleiders en teamleiders, leraren, praktijkopleiders, medezeggenschapsorganen, intern toezichthouders, ouders en leerlingen/studenten. Aan hen vraagt de inspectie om reacties op deze onderzoekskaders.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Er is op alle onderdelen van deze onderzoekskaders een reactie mogelijk.

Meer informatie