Omgevingsbesluit (AMvB Omgevingswet)

Het kabinet wil komen tot bundeling en vereenvoudiging van het omgevingsrecht. Hiertoe is de Omgevingswet opgesteld. Deze wet gaat een groot aantal wetten vervangen, die de ontwikkeling en het beheer van de fysieke leefomgeving reguleren. De Omgevingswet wordt verder uitgewerkt in vier besluiten. Deze pagina betreft het Omgevingsbesluit. De andere drie zijn: het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-07-2016
Einddatum consultatie 16-09-2016
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Algemene Zaken, Ministerie van Defensie, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Ruimtelijke ordening Organisatie en beleid Waterkeringen en waterbeheer Geluid Lucht Organisatie en beleid Water Bouwen en verbouwen Luchtvaart Organisatie en beleid Spoor Scheepvaart Weg

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het doel van de stelselherziening is om te komen tot een nieuw stelsel met één consistente, bruikbare set aan regels, procedures en normen. Dit nieuwe stelsel moet ruimte geven voor ontwikkeling en moet waarborgen bieden voor kwaliteit.

Het Omgevingsbesluit richt zich tot burgers, bedrijven en overheden. Het geeft in aanvulling op de Omgevingswet onder meer aan welke procedures moeten worden doorlopen en wie het bevoegde gezag is voor vergunningverlening. Ook de regels voor milieueffectrapportage, kostenverhaal en financiële zekerheidsstelling zijn in dit ontwerpbesluit opgenomen.

Een korte beschrijving waar het besluit over gaat en de belangrijkste verbeteringen vindt u onderaan deze pagina in de bijgevoegde samenvatting.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De stelselherziening bestrijkt de gehele fysieke leefomgeving, dus ruimtelijke ordening, milieu, natuur, water, wegen en spoorwegen, bouwwerken en cultureel erfgoed. Het heeft daarmee invloed op alle partijen die actief zijn in de fysieke leefomgeving: burgers, bedrijven en overheden.

Verwachte effecten van de regeling

Bij het opstellen van de vier besluiten is gewerkt in een open proces met vele partijen uit de praktijk. Hierbij is met name gewerkt aan vier grote verbeterpunten:
o De regels zijn inzichtelijker, voorspelbaarder en gebruiksvriendelijker gemaakt.
o De regels stimuleren dat alle belangen in de leefomgeving vanaf het begin worden meegenomen.
o De regels geven meer ruimte aan gemeenten en provincies om maatwerk te bieden als de eigenschappen van het gebied, innovatieve oplossingen of lokale ambities daarom vragen.
o De besluitvorming over projecten is waar mogelijk versneld en verbeterd, wat bijdraagt aan het verminderen van lasten.

De formele, externe toetsing op de gevolgen vindt gelijktijdig met deze consultatie plaats. In het najaar zal dit verder inzicht geven in de financiële effecten, de milieugevolgen, de uitvoerbaarheid en de handhaafbaarheid van de besluiten.

Doel van de consultatie

De consultatie vindt plaats om belangstellenden de gelegenheid te bieden een reactie te geven op het ontwerp Omgevingsbesluit en de nota van toelichting.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Belangstellenden kunnen bij hun reactie het gehele ontwerpbesluit en de nota van toelichting betrekken. Uw reactie kunt u indienen tot en met 16 september 2016.

De regeling over kostenverhaal in het Omgevingsbesluit is een uitwerking van het huidige hoofdstuk 12 van de Omgevingswet. Het is de bedoeling om deze regeling verder te verbeteren. Hiertoe is een wijziging van de Omgevingswet nodig. Deze wijziging is opgenomen in de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet, die gelijktijdig in consultatie voorligt. In het Aanvullingsbesluit grondeigendom zal de definitieve regeling voor kostenverhaal worden opgenomen. De planning is dat deze nieuwe regeling bij inwerkingtreding van het nieuwe stelsel actief wordt.

Voor een efficiënte verwerking van uw reactie, gezien de grote omvang en reikwijdte van de stukken, wordt u gevraagd om uw hoofdpunten helder aan te duiden (zo mogelijk in een pdf waaruit wij de teksten kunnen kopiëren).

Meer informatie