Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Aanvullingswet grondeigendom (Omgevingswet)

Reactie

Naam KuiperCompagnons (BBE TMA Van Bambost)
Plaats Rotterdam
Datum 16 september 2016

Vraag1

Hoe beoordeelt u de procedurele en inhoudelijke waarborgen die dit wetsontwerp bevat voor eigenaren en belanghebbenden?
De voorgestelde wijzigingen ten aanzien van het kostenverhaal, in het bijzonder het terugbrengen van de gebiedsoverstijgende kosten tot louter ‘bovenwijkse’ kosten, zijn fundamenteel. De onderbouwing voor een belangrijke kostensoort, de bijdrage aan ruimtelijke ontwikkelingen (huidige art. 6.24 1e lid Wro) dreigt te vervallen. Zonder deze basis doet zich het risico voor dat deze kosten niet langer kunnen worden verhaald via het privaatrechtelijk spoor. Dit is een stap achteruit in het kostenverhaal in plaats van vooruit. Het privaat rechtelijke spoor werkt perfect in de huidige praktijk. Het privaatrechtelijk spoor zou juist versterkt moeten worden, door de mogelijkheid te onderzoeken om de betreffende kostensoort ook publiekrechtelijk af te kunnen dwingen. Een dergelijk kader zou dan pas als echte ‘stok achter de deur’ kunnen fungeren.

Vraag2

Heeft u verdere opmerkingen op de aanvulllingswet grond?
Het is wenselijk om ook de bijdrage aan ruimtelijke ontwikkelingen, mits redelijkerwijs toe te rekenen, in het publiekrechtelijk spoor juridisch te verankeren. In vele gevallen is in een anterieur spoor thans een ruimere interpretatie mogelijk van het wettelijke kader, mits sprake is van ruimtelijke ontwikkelingen en in redelijkheid en in verhouding een billijke bijdrage wordt gevraagd. Het waarborgen van dergelijke kosten zou een verrijking en modernisering zijn van het kostenverhaalinstrumentarium. Dit instrument is zeer geschikt voor het bieden van een stimulerend kader voor organische gebiedsontwikkeling. Gedoeld wordt op het waarborgen van bijdragen aan kosten voor ruimtelijke ontwikkelingen zoals natuurbehoud/-compensatie, recreatieve knooppunten, of mogelijkheden voor bijvoorbeeld gebiedsstimulatie of innovatieve experimenten, die zonder deze bijdrage financieel niet uitgevoerd kunnen worden.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht