Aanvullingswet grondeigendom (Omgevingswet)

Het kabinet werkt aan voorstellen voor bundeling en vereenvoudiging van de wet- en regelgeving op het terrein van het omgevingsrecht. Via de Aanvullingswet grondeigendom worden verschillende instrumenten voor grondeigendom, namelijk onteigening, voorkeursrecht, herverkaveling en kavelruil in het landelijk gebied en stedelijke kavelruil toegevoegd aan de Omgevingswet. Dit laatste gebeurt zodra de Aanvullingswet is vastgesteld.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-07-2016
Einddatum consultatie 16-09-2016
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Ruimtelijke ordening

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het onderbrengen van alle instrumenten in één wet zorgt ervoor dat de regels en instrumenten t.a.v. grondbeleid beter op elkaar zijn afgestemd en dat het gebruik daarvan inzichtelijker wordt. Dit nodigt uit tot een meer samenhangende inzet van de verschillende instrumenten.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Burgers, bedrijfsleven en overheden.

Verwachte effecten van de regeling

De eigendomsrechten van burger en bedrijfsleven veranderen niet vergeleken met de huidige wetgeving; de rechtsbescherming is ten minste gelijkwaardig. Niet beoogd is dat de instrumenten voor grondeigendom een ruimere of engere reikwijdte krijgen.

De Aanvullingswet geeft meer ruimte aan burgers en bedrijfsleven om in eigen beheer een goed ingerichte en prettige leefomgeving tot stand te brengen, daarvoor initiatieven te ontplooien of bij te dragen aan besluitvormingsprocessen.

Doel van de consultatie

De consultatie vindt plaats om belangstellenden de gelegenheid te bieden een reactie te geven op de ontwerp aanvullingswet.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Belangstellenden kunnen bij hun reactie de gehele ontwerpwet en de memorie van toelichting betrekken. Uw reactie kunt u tot en met 16 september 2016 indienen.

De regeling over kostenverhaal in de Aanvullingswet is een verdere verbetering van het huidige hoofdstuk 12 van de Omgevingswet. Op basis hiervan zal in het Aanvullingsbesluit grondeigendom de definitieve regeling voor kostenverhaal worden opgenomen. Deze komt dan in de plaats van de regeling die nu nog is opgenomen in het Omgevingsbesluit, die gelijktijdig in consultatie voorligt. De planning is dat de nieuwe regeling bij inwerkingtreding van het nieuwe stelsel actief wordt.

Voor een efficiënte verwerking van uw reactie wordt u gevraagd om uw hoofdpunten helder aan te duiden (zo mogelijk in een pdf waaruit wij de teksten kunnen kopiëren).

Meer informatie