Aanvullingswet geluid (Omgevingswet)

De Aanvullingswet geluid Omgevingswet vervangt materieel de Wet geluidhinder en H11 van de Wet milieubeheer. Het kabinet werkt aan voorstellen voor bundeling en vereenvoudiging van de wet- en regelgeving op het terrein van het omgevingsrecht. Inmiddels is het wetsvoorstel voor de Omgevingswet in de Eerste Kamer aanvaard. Geluid heeft grote invloed op de kwaliteit van de leefomgeving, geluid speelt dan ook bijna altijd een rol bij nieuwe ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 22-03-2016
Einddatum consultatie 17-05-2016
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Geluid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De huidige Wet geluidhinder (Wgh) werkt alleen bij fysieke aanpassing van wegen of spoorwegen en biedt geen bescherming tegen de toename van geluidhinder als gevolg van geleidelijke autonome groei van het verkeer. In samenspraak met onder meer IPO, VNG, UvW en VNO-NCW worden de geluidregels voor decentrale infrastructuur, industrieterreinen en geluidgevoelige objecten aangepakt.

Om tegemoet te komen aan de nadelen van de Wgh zijn medio 2012 voor rijkswegen en hoofdspoorwegen zogenaamde geluidproductieplafonds ingevoerd. De regels hierover zijn nu opgenomen in hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer. In de Aanvullingswet geluid worden die regels geïntegreerd in de Omgevingswet en worden daartoe tegelijk geluidproductieplafonds ingevoerd voor provinciale wegen, waterschaps-wegen en industrieterreinen. Op lokaal niveau is het wegennet te fijnmazig en te zeer verweven met de omgeving om effectief te kunnen werken met plafonds. Voor deze situaties is dan ook een methodiek ontwikkeld met een preventieve toets vooraf en periodieke monitoring achteraf om de ontwikkeling van het geluid in de loop der jaren te kunnen beheersen.

Parallel aan deze consultatie loopt een consultatie over de aanvullingswet bodem.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Burgers, bedrijven en bestuursorganen.

Verwachte effecten van de regeling

Het nieuwe stelsel verbetert enerzijds de bescherming tegen geluidhinder als gevolg van (spoor)wegverkeer en industrielawaai en borgt anderzijds de belangen van de beheerders van de
desbetreffende (spoor)wegen en industrieterreinen ten opzichte van de omgeving beter. Dit alles gaat gepaard met meer bestuurlijke afwegingsruimte voor decentrale overheden, die bovendien eenvoudiger toepasbaar zal zijn dan de gefragmenteerde afwegingsruimte uit de huidige Wgh. Afgezien van de initiële kosten van de invoering van het nieuwe stelsel zullen de structurele bestuurlijke en administratieve lasten dalen. Bij de verdere uitwerking van het Aanvullingsbesluit geluid, waarmee de geluidregels in het Besluit kwaliteit leefomgeving worden gevoegd, is nadrukkelijk aandachtspunt om zowel de initiële als de structurele lasten zoveel als mogelijk te beperken.

Doel van de consultatie

De consultatie vindt plaats om belangstellenden de gelegenheid te bieden een reactie te geven op de ontwerp aanvullingswet.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Belangstellenden kunnen bij hun reactie de gehele ontwerpwet en de memorie van toelichting betrekken. Uw reactie kunt u tot en met 17 mei 2016 indienen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zal uw opmerkingen zorgvuldig bekijken en trachten hiermee waar mogelijk de aanvullende wetgeving te verbeteren.

Meer informatie