Veiling 700, 1400, 2100 MHz

Reactie

Naam A.L. Pouw
Plaats Waalwijk
Datum 15 januari 2020

Vraag1

Wat vindt u van het voorgenomen beleid zoals vastgelegd in de diverse regelingen en aanverwante besluiten?
In overweging nemende,
-dat de uitrol van 5G met 98% dekkingsgraad gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van inwoners van Nederland
-er veel zorgen bestaan onder burgers over gezondheidsrisico’s en privacy bij de uitrol van 5g
-inwoners geen keuzemogelijkheden hebben om 5G te ontlopen, en daarbij ook geen keuze gekregen hebben of 5g wel of niet geïnstalleerd dient te worden
-de uitrol van 5G niet vanuit vraag van burgers ontstaan is
-gemeenten de autonomie wordt ontnomen waardoor zij belemmerd kunnen worden in het door hen opgestelde gezondheidsbeleid waar zij de afgelopen jaren veel in geïnvesteerd hebben
-na veiling van de frequenties de weg terug onzeker is, mocht de techniek toch schade aanbrengen aan mens en/of dier en/of plant.


Verzoek ik u
-pas op de plaats te maken met de uitrol van 5G en het veilen van de frequenties ten behoeve van de uitrol van 5G en tijd in te ruimen voor:
-een maatschappelijk debat, waarin u antwoorden geeft op de vragen die door stakeholders aan u gesteld zijn en de bronnen van hun zorgen te adresseren.
-een debat waarin een visie samengesteld wordt hoe de mobiele technologie in de toekomst vorm kan krijgen en welk beleid daarbij passend is
-onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar de biologische effecten van elektromagnetische straling op mensen, flora en fauna op de korte EN lange termijn
-een bespreking in de Tweede kamer van de uitkomst van de adviesaanvraag aan de Gezondheidsraad

Tevens verzoek ik u:
-- stralingsnormen vast te leggen in wetgeving en niet in een convenant
- vast te stellen hoeveel onzekerheid ten aanzien van gezondheidsrisico’s acceptabel is en vast te stellen hoe dat te bepalen
-de voorzorg die u in acht neemt,namelijk ‘de techniek komt er wel tenzij er aanwijsbare gezondheidsrisico’s zijn’ om te draaien naar een principe waarbij de bewijslast ligt bij de voorstanders van de ingreep, naar het principe Wie eist, bewijst. En in dit geval: degene die 5G verlangt uit te rollen, bewijst.
-In de afweging tussen gezondheid en innovatiebaten, gezondheid laten prefereren.
-te accepteren dat sommige burgers zeggen niet tegen de blootstelling te kunnen, en hen hierin tegemoet te komen met erkenning en zorg.