Wetsvoorstel Afwikkeling massaschade in een collectieve actie

Ambtelijk voorontwerp voor een wetsvoorstel dat strekt tot invoering van een collectieve schadevergoedingsactie ter uitvoering van de motie Dijksma.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 07-07-2014
Einddatum consultatie 01-10-2014
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Dit wetsvoorstel strekt tot invoering van een collectieve schadevergoedingsactie. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan de motie Dijksma. Het wetsvoorstel heeft tot doel een efficiënte en effectieve collectieve afwikkeling van massaschade te bevorderen. Gestreefd is naar een balans tussen het belang van gedupeerden om hun rechten te kunnen verwezenlijken en het belang van aangesproken partijen om beschermd te worden tegen ongefundeerde of lichtvaardige massaclaims.

Het wetsvoorstel maakt het voor gedupeerden gemakkelijker om schade collectief te verhalen, zonder dat daarmee de positie van de aangesproken partij in het gedrang komt. Daartoe schaft het wetsvoorstel het bestaande verbod op het vorderen van collectieve schadevergoeding in geld af en introduceert het een, met waarborgen omklede, stapsgewijze collectieve schadevergoedingsprocedure voor representatieve belangenorganisties die opkomen namens een groep gedupeerden met gelijksoortige belangen.

Deze procedure kan worden ingezet ingeval partijen niet bereid zijn in onderhandeling te treden over een collectieve afwikkeling of er niet in slagen een schikking te bereiken (de gewenste ”stok achter de deur”). De collectieve schadevergoedingsprocedure in dit wetsvoorstel is erop gericht dat partijen, onder regie van de rechter, zoveel mogelijk trachten in gezamenlijkheid tot afwikkeling van een massaschade te komen door middel van een collectieve vaststellingsovereenkomst. Daarnaast bevat het wetsvoorstel waarborgen om te voorkomen dat de positie van de aangesproken partij in het gedrang komt.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- Rechtspraak
- Advocatuur
- Representatieve belangenorganisaties die opkomen namens een groep gedupeerden met gelijksoortige belangen
- Bedrijven
- Consumenten

Verwachte effecten van de regeling

- De advocatuur krijgt te maken met een nieuw type procedure.
- De rechtspraak krijgt te maken met een nieuw type procedure, die mogelijke effecten heeft op de bedrijfsvoering.
- Representatieve belangenorganisatie krijgen de mogelijkheid om een collectieve schadevergoedingsactie in te stellen, maar moeten aan strengere ontvankelijkheidseisen voldoen.
- Bedrijven worden mogelijk geconfronteerd met groepen gedupeerden die collectieve schadevergoedingsprocedures tegen hen instellen.
- Consumenten krijgen mogelijkheden om collectief massaschade te vorderen in plaats van individueel.

Doel van de consultatie

Met de consultatie wordt beoogd het ambtelijk voorontwerp voor te leggen aan de gebruikers van de regeling in de praktijk, teneinde een reactie te krijgen op de bruikbaarheid ervan en signalering van mogelijke aanvullingen en/of lacunes.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Er is een reactie mogelijk op alle onderdelen van de regeling.

Meer informatie