Wet voortgezet onderwijs 20xx

In het wetsvoorstel wordt een vereenvoudiging van de bekostiging voor het voortgezet onderwijs voorgesteld zodat het voor scholen inzichtelijk is op welke bekostiging zij kunnen rekenen. Deze vereenvoudiging krijgt in een deel van Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) zijn weerslag. Deze vereenvoudiging wordt gecombineerd met een technische herziening van de hele WVO. Daarbij wordt de Wet voortgezet onderwijs BES (WVO BES) geïncorporeerd in de WVO.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 17-12-2015
Einddatum consultatie 29-01-2016
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Voortgezet onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De vereenvoudiging van de bekostiging vo heeft tot doel te komen tot een beter hanteerbaar, transparant en eerlijk model voor de bekostiging in het voortgezet onderwijs.
Doel van de modernisering van de WVO is te komen tot een wet voor Europees en Caribisch Nederland die inzichtelijk, toegankelijk en duurzaam is.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Schoolleiders, docenten, ouders, leerlingen, burgers, DUO en VO-raad en scholen in Caribisch Nederland.

Verwachte effecten van de regeling

Door scholen te verwachten bekostiging zal eenvoudiger te berekenen zijn. Er zal meer aandacht zijn voor de transparantie van de verantwoording door schoolbestuurders.
De modernisering van de WVO leidt naar verwachting tot beter inzicht in de manier waarop het vo is georganiseerd. Ervaren regeldruk zal door meer inzichtelijkheid en een grotere toegankelijkheid van de wetgeving afnemen. Ook de uitvoeringslasten verminderen door de vereenvoudiging.

Doel van de consultatie

Verifiëren of de vereenvoudigingsslag voor de bekostiging daadwerkelijk de berekening van de bekostiging inzichtelijker maakt.
Nagaan of de modernisering het gezochte gebruikersgemak van de WVO oplevert.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Er kan op het gehele wetsvoorstel en bijbehorende toelichting worden gereageerd.

Meer informatie