Wet modernisering faillissementsprocedure

Het wetsvoorstel modernisering faillissementsprocedure bevat wijzigingen in de faillissementswet om de procedure sneller en met minder kosten te doorlopen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 02-12-2015
Einddatum consultatie 01-03-2016
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Burgerlijk recht Organisatie en beleid Rechtspraak Handel Ondernemen Economie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het doel van het wetsvoorstel modernisering faillissementsprocedure is om de faillissementsprocedure efficiënter en transparanter te maken. Daarmee moeten faillissementen sneller en met minder kosten afgewikkeld kunnen worden, waardoor schuldeisers uiteindelijk meer uitbetaald krijgen. Het onderhavige wetsvoorstel is onderdeel van het programma herijking faillissementsrecht (moderniseringspijler).

Het voorstel voorziet in de volgende wijzigingen:
1) Allereerst zal de faillissementsprocedure meer in overeenstemming worden gebracht met de technische ontwikkelingen en mogelijkheden van de digitale tijd om daarmee de efficiëntie en de transparantie te vergroten. Zo moeten bepalingen die in de weg staan aan het gebruik van elektronische communicatiemiddelen worden gewijzigd, zodat onder meer vergaderingen via internet kunnen plaatsvinden en essentiële informatie digitaal kan worden verspreid.
2) Ten tweede voorziet het wetsvoorstel in verbetering van het beheer van het vermogen van de failliet (de faillissementsboedel) en de versnelling van de afwikkeling van het faillissement, onder meer door een aangescherpte uiterste termijn te introduceren voor het indienen van vorderingen door de schuldeisers.
3) Ten derde zorgt het voorstel voor meer maatwerkmogelijkheden binnen het faillissement. Niet elk faillissement is hetzelfde. Met name bij grotere faillissementen bestaat er behoefte aan enkele afwijkingen van de standaardprocedure die de bijzondere complexiteit en omvang van het faillissement in aanmerking te nemen.
4) Tot slot draagt het voorstel bij aan verdere specialisatie bij de rechterlijke macht en ondersteunt het het wetgevingsproces, onder andere door de nieuwe adviescommissie insolventierecht (“Insolventieraad”) die advies kan uitbrengen over het faillissementsbeleid en toepassing van de Faillissementswet in de praktijk.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Rechters, curatoren, advocaten, ondernemers, consumenten

Verwachte effecten van de regeling

Het verwachte effect is dat een faillissement sneller en met minder kosten kan worden afgewikkeld. Dit levert een bijdrage aan de opbrengst uit het faillissement. Hier profiteren schuldeisers van.

Doel van de consultatie

Het doel van deze consultatie is om met name de insolventiepraktijk in de gelegenheid te stellen op het voorliggende wetsvoorstel te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Er is op alle onderdelen een reactie mogelijk.