Modernisering beslagverbod roerende zaken

Dit wetsvoorstel moderniseert de regeling in het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Rv) op grond waarvan bepaalde roerende zaken, niet registergoederen, vrij van beslag dienen te blijven. De modernisering krijgt vorm door een verduidelijking en uitbreiding van de lijst van beslagvrije zaken. Daarnaast wordt een soepeler regime geïntroduceerd voor personen die deelnemen aan een schuldbemiddelingstraject: in dat geval blijft de inboedel in zijn geheel, mits niet bovenmatig, beslagvrij.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 16-12-2014
Einddatum consultatie 15-03-2015
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Doel van het wetsvoorstel is het bij de tijd brengen van het beslagverbod roerende zaken zodat de regeling naar de huidige maatstaven van een democratische en welvarende verzorginsstaat voorziet in een humane behandeling van de schuldenaar bij het leggen van beslag op zijn roerende zaken, niet registergoederen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Schuldenaren, schuldeisers, gerechtsdeurwaarders en bij schuldbemiddeling betrokken instanties.

Verwachte effecten van de regeling

Het wetsvoorstel zal schuldeisers en schuldenaren meer duidelijkheid verschaffen welke roerende zaken, niet registergoederen, buiten een beslag dienen te blijven opdat de schuldenaar in zijn bestaansminimum kan blijven voorzien.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie wordt getoetst of het beoogde doel kan worden bereikt. Ook wordt getoetst of de voorgestelde regeling in de praktijk werkbaar is of tot ongewenste gevolgen zal kunnen leiden.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen.

Meer informatie