Modernisering EU auteursrecht (Deel I Richtlijn auteursrechten in de DSM)

Modernisering van het EU auteursrechtelijk kader (Richtlijn auteursrechten in de DSM)

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-11-2016
Einddatum consultatie 01-12-2016
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Hoofddoel van de modernisering is het verzekeren van een soepele werking van het EU auteursrechtelijk kader in een digitale eengemaakte markt. De Europese Commissie heeft drie subdoelen opgesteld:
1. het mogelijk maken dat beschermde content in de EU grensoverschrijdend online toegankelijk wordt, waarbij de focus ligt op TV en radio-programma's, Europese audiovisuele werken en cultureel erfgoed;
2. het vergemakkelijken van digitaal gebruik van beschermde content in het onderwijs, bij onderzoek en ten behoeve van preservering van cultureel erfgoed in de eengemaakte markt; en
3. het bereiken van een goed werkende markt voor auteursrechten waar rechthebbenden op een eerlijke wijze kunnen onderhandelen met en licenties verlenen aan exploitanten.

De modernisering krijgt vorm door twee voorstellen. Met het voorstel voor een richtlijn auteursrechten in de digitale markt wordt beoogd alle subdoelen te bereiken met uitzondering van het onderdeel van het subdoel 1 inzake 'de grensoverschijdende online toegang tot tv- en radioprogramma's. Hiervoor dient het voorstel voor een verordening inzake de online omroep. Over dit voorstel wordt apart geconsulteerd.

  • Concept regeling

    COM (2016) 593 Voorstel voor een richtlijn inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- Auteurs- en naburig rechthebbenden (en hun rechtsopvolgers)
- Exploitanten van auteursrechtelijk beschermd werk en nabuurrechtelijk beschermd materiaal zoals uitgevers
- Consumenten
- Dienstverleners van de informatiemaatschappij zoals bedrijven die zoekmachines of websites voor het online delen van video's aanbieden
- Internetserviceproviders
- Instellingen voor cultureel erfgoed
- Organisaties in de onderwijs- en onderzoekssector

Verwachte effecten van de regeling

Voor de verwachte effecten van de voorgestelde bepalingen op de verschillende betrokken belanghebbenden wordt verwezen naar de effectbeoordeling (impact assessment) bij het voorstel.

Doel van de consultatie

De onderhandelingen over dit voorstel gaan vanaf 1 januari as. van start. Een eerste oordeel voor een kabinetsstandpunt wordt gegeven in het fiche Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen dat medio november aan het parlement zal worden gezonden. De reacties van belanghebbenden worden in overweging genomen bij het bepalen van het defintieve standpunt van Nederland in deze onderhandelingen.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Een reactie is mogelijk op alle onderdelen van het voorstel voor een Richtlijn auteursrechten in de digitale eengemaakte markt (COM(2016)593).

NB Over het voorstel voor een Verordening inzake online omroep (COM(2016) 594) wordt gelijktijdig apart geconsulteerd.

Meer informatie

  • BNC fiche Richtlijn auteursrechten in de DSM

  • COM (2016) 594 Voorstel voor een verordening inzake online diensten omroeporganisatie

  • Impact Assessment on the modernisation of EU copyright rules

  • NL samenvatting van de Impact Assessment