Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014

Het wetsvoorstel implementeert richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van richtlijn 2002/92/EG en richtlijn 2011/61/EU ( hierna: MiFID II) en de daarbij behorende verordening (PbEU 2014, L 173).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 05-06-2015
Einddatum consultatie 06-07-2015
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het concept-wetsvoorstel implementeert de richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 (PbEU 2014, L 173, hierna: MiFID II). De volgende belangrijke wijzigingen van de Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft) zijn in het concept-wetsvoorstel opgenomen.
De geautomatiseerde handel in financiële instrumenten waarbij gebruik wordt gemaakt van algoritmes, waaronder high frequency trading, wordt nader gereguleerd en onder de Wft gebracht. Voorts wordt een geharmoniseerd stelsel van positielimieten voor grondstoffenderivaten geïntroduceerd. De hiervoor genoemde verordening introduceert een verplichting om (financiële) derivaten te verhandelen op transparante en gereguleerde handelsplatformen. Mede in verband hiermee introduceert MiFID II een nieuw handelsplatform, de georganiseerde handelsfaciliteit. Ook worden de gedragsregels voor beleggingsondernemingen aangescherpt en de reikwijdte van die gedragsregels uitgebreid. Zo zijn de regels omtrent de uitvoering van orders aangescherpt en wordt de passendheidstoets bij execution only dienstverlening onder meer uitgebreid naar aandelen, obligaties en geldmarktinstrumenten die een afgeleid instrument omvatten. Tenslotte bevat het concept-wetsvoorstel regels voor het verlenen van beleggingsdiensten door beleggingsondernemingen met zetel in een staat die geen lidstaat is naar Nederland. Een belangrijk deel van de in MiFID II en in dit concept-wetsvoorstel opgenomen voorschriften behoeft nadere uitwerking in het Besluit markttoegang financiële ondernemingen Wft en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft. Een concept tot wijziging van deze besluiten zal op een later tijdstip ter consultatie worden voorgelegd.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Beleggingsondernemingen, marktexploitanten, toezichthouders en andere belanghebbenden.

Verwachte effecten van de regeling

Voor de verwachte effecten van de regeling wordt verwezen naar §6 van het algemeen deel van de toelichting. In deze paragraaf wordt uitgebreid ingegaan op de gevolgen en effecten voor het bedrijfsleven en inzage geboden in de administratieve lasten en inhoudelijke nalevingskosten die het wetsvoorstel met zich meebrengt.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie willen wij graag belanghebbenden informeren over de voorgenomen wijzigingen en iedereen de mogelijkheid bieden om hierop te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting.