Meer ruimte voor nieuwe scholen

Deze consultatie gaat over het starten van nieuwe scholen. Artikel 23 van de Grondwet verankert de vrijheid van onderwijs. Het staat eenieder vrij om een bijzondere school op te richten en deze naar eigen overtuiging in te richten. In de praktijk bestaat echter weinig ruimte om hiervan gebruik te maken. Het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen heft die beperkende werking op en creëert meer mogelijkheden voor nieuwe scholen van goede kwaliteit

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 13-01-2016
Einddatum consultatie 29-02-2016
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Voortgezet onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De huidige wet- en regelgeving is te beperkend. Daardoor zit het stelsel van scholen voor primair en voortgezet onderwijs op slot. Het wetsvoorstel heeft tot doel om meer recht te doen aan de grondwettelijke vrijheid van onderwijs, opdat er scholen kunnen starten die aantoonbaar aansluiten bij de behoefte van ouders en leerlingen en die van goede kwaliteit zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Leerlingen en hun ouders, initiatieven voor nieuwe scholen, bestaande besturen en scholen, gemeenten

Verwachte effecten van de regeling

Dit wetsvoorstel wijzigt de procedure voor het starten van nieuwe openbare en bijzondere scholen in het funderend onderwijs, zodat deze beter aansluit bij de daadwerkelijke belangstelling van leerlingen en ouders. Daarmee komt er meer ruimte voor nieuwe initiatieven. Dat kan een initiatief voor een school op grond van een bepaalde geloofs- of levensovertuiging zijn - als die behoefte bestaat - en het kan ook een initiatief voor een school op pedagogische of andersoortige grondslag zijn. Dit draagt bij aan meer variëteit in het onderwijs. Daarnaast stelt de regering voor om het oordeel over een nieuwe school te baseren op waarborgen voor de te verwachten kwaliteit. Dit voorstel zorgt voor de dynamiek, het initiatief en de innovatie die nodig zijn om de onderwijssector eigentijds te houden

Doel van de consultatie

Het doel van de consultatie is om reacties van belanghebbenden te verkrijgen op de voorgenomen wetgeving ten aanzien van de totstandkoming van nieuwe scholen

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Alle onderdelen

Meer informatie